PRZEDSTAWICIELSTWO:

Zgodnie z Ustawą o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) utworzenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego wymaga rejestracji w Rejestrze Przedstawicielstw Przedsiębiorców Zagranicznych.

Rejestracji takiej dokonuje się poprzez:

Złożenie wniosku, sporządzonego w języku polskim, który powinien zawierać:

  1. Nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy tworzącego przedstawicielstwo,
  2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
  3. Imię, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
  4. Adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby powyższy wniosek mógł zostać złożony, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - odpis tego dokumentu;
  2. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - odpis tego rejestru;
  3. Oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana.

Dalsze etapy postępowania przy rejestracji przedstawicielstwa są identyczne jak w przypadku oddziału, aczkolwiek w sytuacji, gdy przedstawicielstwo nie jest rejestrowane dla celów podatkowych, czas trwania procedury ulega skróceniu.

Informujemy, iż dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Opłata skarbowa od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wynosi 1000 zł.