dr Piotr Lewulis

Piotr Lewulis - studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem w 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zaś stopień doktora uzyskał w 2019 r. w Instytucie Prawa Karnego na tym samym wydziale. Ukończył również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną pomyślnym przystąpieniem do egzaminu adwokackiego w 2018 r.

Aktywnie realizuje pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim - jest wykładowcą akademickim oraz autorem lub współautorem publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego oraz kryminalistyki. Jego zainteresowania i doświadczenie zawodowe skupiają się wokół problematyki związanej z prawem i postępowaniem karnym, w szczególności w zakresie prawa dowodowego i kryminalistyki.

Piotr Lewulis