AKTUALNE WIADOMOŚCI

 


IV 2024

Przedmiot działalności z CEIDG a status konsumenta

By Admin news kwiecień 2024 r.

Indywidualni przedsiębiorcy od 7 stycznia 2024 mogą korzystać ze statusu konsumenta w ramach zawieranych prze siebie umów gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla danej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. Art.  3855§  1).

Trzeba zatem pamiętać, że wpisywanie zbyt szerokiego przedmiotu działalności (niejako na zapas) może niepotrzebnie pozbawiać przedsiębiorcę korzyści jakie daje status konsumenta czyli m.in. brak obowiązywania w stosunku do niego niedozwolonych klauzul umownych.III 2024

Rzekomy organ osoby prawnej

By Admin news marzec 2024 r.

Z dniem 1 marca 2019 roku art. 39 kc uległ zmianie.

Przed nowelizacją miał on następujące brzmienie:

Art.  39

§  1. 

Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania.

§  2. 

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa została zawarta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.

Natomiast po nowelizacji został znacznie rozbudowany

Art.  39.  

§  1. 

Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta.

§  2. 

Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§  3. 

W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

§  4. 

Jednostronna czynność prawna dokonana przez działającego jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w imieniu osoby prawnej, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.

§  5. 

Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy czynność prawna została dokonana w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.

Wprowadzone zmiany miały na celu poprawienie bezpieczeństwa obrotu. Umożliwiają one potwierdzanie umów zawartych przez organ osoby prawnej z przekroczeniem zakresu umocowania ("fałszywy" organ). "W ocenie projektodawcy zaproponowane rozwiązanie usunie lukę prawną, którą sądy muszą korygować, stosując art. 103 k.c. per analogiam, oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obrotu prawnego, m.in. poprzez usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, co pozwoli uniknąć wielu sporów sądowych oraz poprawi efektywność działania przedsiębiorcy, wpływając na skrócenie procesu decyzyjnego w ramach jednostki (Uzasadnianie rządowego projektu...). Obecnie obowiązująca autonomia woli stron umowy w zakresie możliwości utrzymania ważności umowy zawartej przez falsus procuratora jest konstrukcją bardziej elastyczną od bezwzględnej nieważności, która miała zastosowanie przed nowelizacją art. 39."Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany opublikowano: LEX/el. 2023II 2024

Wygrana pracownika z branży IT

By Admin news luty 2024 r.

Zespołowi naszej kancelarii udało się w odstępie kilku miesięcy wygrać dwie połączone ze sobą sprawy - nasz klient, były współpracownik jednej z firm z branży IT pozwał ją o odszkodowanie, jednocześnie zaś bronił się (w ramach osobnego postępowania) przed powództwem wzajemnym dotyczącym rzekomo należnej kary umownej. Powództwo naszego klienta zostało przez Sąd w całości uwzględnione, zaś roszczenia byłego pracodawcy - w całości oddalone. Obydwa wyroki są prawomocne.I 2024

Minister uznaje argumentację Zespołu Kancelarii: przełom w sprawach potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

By Admin news styczeń 2024 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przychylił się do argumentacji podniesionej przez Zespół naszej Kancelarii w odwołaniu od decyzji Wojewody wydanej w sprawie jednego z naszych Klientów. Po rozpoznaniu odwołania Minister podzielił prezentowane przez nas stanowisko, iż wszystkie kobiety urodzone pod rządami ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego (to jest - przed 19 stycznia 1933 roku), które z chwilą urodzenia nabyły podwójne obywatelstwo, nie traciły obywatelstwa polskiego mimo posiadania obywatelstwa innego państwa.

Tym samym nastąpił przełom w wykładni przepisów ustawy z 1920 roku dotyczących utraty polskiego obywatelstwa, dokonywanej przez organy administracji - uznano bowiem, że wyłącznie nabycie obcego obywatelstwa następujące później niż nabycie obywatelstwa polskiego skutkowało utratą obywatelstwa polskiego. Otwiera to drogę do ubiegania się o potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa przez osoby, które wywodzą je od kobiet (ślubnych córek obywateli polskich) urodzonych przed 1933 rokiem. Dotychczas organy administracji publicznej przyjmowały bowiem, że takie kobiety traciły polskie obywatelstwo z chwilą osiągnięcia pełnoletności, gdy przestawała mieć do nich zastosowanie zasada jednolitości obywatelstwa rodziny.XII 2023

Przewłaszczenie mieszkania na zabezpieczenie

By Admin news grudzień 2023 r.

Z dniem 30 maja 2020 roku do Kodeksu cywilnego dodano przepis art.  3871na mocy którego nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:

 1. wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub
 2. wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub
 3. zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.

W doktrynie prawa cywilnego pojawiły się głosy, ze jest to przepis zbyt kazuistyczny, a "będącą celem tego przepisu prewencję nadużyć prowadzących do niebagatelnych skutków społeczno-gospodarczych można osiągnąć także dotychczas istniejącymi, bardziej uniwersalnymi instrumentami prawa cywilnego, jak chociażby wykorzystaniem koncepcji nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.), nieważności czynności prawnej z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.), wad oświadczenia woli (art. 82-87 k.c.), wyzyskiem (art. 388 k.c.) czy ochroną dłużnika rzeczowego przed wystąpieniem nadzabezpieczenia (art. 68 ust. 2 u.k.w.h.)." (Bartłomiej Gliniecki Kodeks Cywilny komentarz aktualizowany pod. Red. Małgorzaty Balwickiej Szczyrba (2023).

Przykładowo w wyroku z dnia z dnia 25 lutego 2022 r. (II CSKP 87/22) Sąd Najwyższy stwierdził, że "przeniesienie tytułem zabezpieczenia własności nieruchomości, której wartość a priori pozostaje w rażącej dysproporcji z wysokością zabezpieczanej wierzytelności i ryzykiem, jakie ponosi wierzyciel udzielając pożyczki lub kredytu, może prowadzić do nieważności umowy ze względu na sprzeczność z właściwością umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (art. 58 § 1 w związku z art. 3531 k.c.) i zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.)" nie odwołując się do nowo wprowadzonego art..  3871XI 2023

Wygrana sprawa dot. niepełnosprawności

By Admin news listopad 2023 r.

Zespół naszej Kancelarii odniósł kolejny sukces - tym razem dotyczył on odwołania od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Mimo uzyskiwania orzeczenia niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym przez wiele lat wcześniej, Zespół zmienił dotychczasową ocenę stanu zdrowia naszego Klienta i uznał go za osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, co skutkowało dalekim ograniczeniem przysługujących mu uprawnień. Po przeprowadzeniu rozbudowanego postępowania dowodowego (obejmującego łącznie aż 6 opinii biegłych) Sąd przychylił się do stanowiska prezentowanego przez nas w odwołaniu i zmienił orzeczenie Zespołu.X 2023

Obrona w sprawie karnej o znęcanie się

By Admin news pażdziernik 2023 r.

Postępowanie karne, w którym nasza Kancelaria zajmowała się obroną Oskarżonego dotyczące czynu z art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie) zakończyło się uniewinnieniem. Dzięki wytężonej pracy obrońcy (sprawa toczyła się ponad dwa lata i obejmowała przesłuchania świadków trwające łącznie ponad 20 h), Sąd uznał, iż zarzuty stawiane naszemu Klientowi są bezpodstawne, a zeznania obciążających go świadków - niewiarygodne.IX 2023

Wygrana z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności

By Admin news wrzesień 2023 r.

Dzięki staraniom Zespołu naszej Kancelarii, udało się doprowadzić do zmiany niekorzystnego dla naszego Klienta orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przez wiele lat był on uznawany za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym aż do momentu, gdy w 2020 r., mimo braku istotnych zmian w jego stanie zdrowia jego niepełnosprawność oceniono jako lekką. Po uzyskaniu szeregu niekorzystnych opinii biegłych udało się nam przekonać Sąd do uznania za wiarygodne opinie wskazujące na poważne deficyty w stanie zdrowia Klienta, uzasadniające uznanie go za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym.VIII 2023

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

By Admin news sierpień 2023 r.

Zespół naszej Kancelarii zajmuje się także postępowaniami z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw rozwodowych. Dzięki naszym staraniom oraz racjonalnemu podejściu naszych Klientów i ich małżonków, udało nam się w ostatnich miesiącach doprowadzić do prawomocnego zakończenia kilku tego typu spraw. Mimo skomplikowanych stanów faktycznych (małoletnie dziecko, spór dotyczący alimentów czy kontaktów etc.) udało nam się wypracować porozumienie między stronami, czego efektem było szybkie i sprawne zakończenie postępowania po jednym terminie rozprawy.VII 2023

POJĘCIE "WADY" WPROWADZONE NOWELIZACJĄ KODEKSU CYWILNEGO

By Admin news lipiec 2023 r.

Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. wprowadzono zmiany w ustawach: o prawach konsumenta, Kodeks cywilny oraz Prawo prywatne międzynarodowe. Implementując przepisy dyrektyw europejskich, wpłynęła ona na rozumienie pojęcia wady.

Istotę wady, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, stanowi okoliczność iż skutkuje ona powstaniem odpowiedzialności po stronie sprzedawcy.

Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W obecnym stanie prawnym pojęcie niezgodności rzeczy sprzedanej z umową obejmuje zarówno wady fizyczne, jak i prawne rzeczy. Zmiany w przepisach art. 556-5563 k.c. usunęły - błędne - utożsamienia niezgodności z umową z wadą wyłącznie fizyczną i rozciągnęły pojęcie niezgodności z umową również na wady prawne. Niewątpliwie bowiem zgodność z umową powinna obejmować także wady prawne.

Celem wprowadzonych zmian była implementacja przepisów europejskich - dyrektyw w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE. Obie dyrektywy nakierowane są przede wszystkim na przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewniania przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

Znowelizowany art. 556[1] k.c., posługując się określeniem "w szczególności", ustanawia katalog otwarty sytuacji, w których niezgodność z umową stanowi wadę fizyczną rzeczy. Występuje ona przede wszystkim, gdy:

 • rzecz sprzedana nie ma właściwości, jakie powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, przy czym okoliczności nie muszą wynikać tylko z treści umowy sprzedaży, ale mogą również towarzyszyć jej zawarciu (pkt 1);
 • rzecz nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał kupującego, jak wskazuje się w doktrynie takie zapewnienie może mieć miejsce tylko przy zawieraniu umowy (pkt 2);
 • rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę - przy zawieraniu umowy - a ten nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia (pkt 3);
 • rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą tym rodzajem wady nie są braki ilościowe, ani zwłoka w wydaniu reszty świadczenia (pkt 4).

Ustawodawca wyraźnie odróżnia dwie możliwe sytuacje. Pierwsza, określona w punkcie 1, ma miejsce, gdy rzecz jest niezgodna z postanowieniem umowy wyznaczającym jej cel, a wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z accidentalia negotii (klauzule) umowy sprzedaży. Druga zaś występuje, gdy umowa sprzedaży w ogóle nie zawiera postanowień informujących o jej celu albo gdy strony umowy nie czynią zastrzeżeń co do celu w ramach postanowień umownych. W tym przypadku niezgodność z postanowieniami, opisana w pkt 4, dotyczy niezgodności z essentialia negotii umowy sprzedaży, tj. z elementami istotnymi przedmiotowo - zobowiązanie się do przeniesienia własności i wydania rzeczy w zamian za zobowiązanie do zapłaty ceny.

Wadę prawną określono w art. 556[3] k.c., zgodnie z którym rzecz jest dotknięta taką wadą, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Uregulowanie to jest szczególnie istotne, gdyż umowa sprzedaży dochodzi do skutku w chwili zaciągnięcia solo consensu zobowiązań przez jej strony. Tym samym, mogłoby zdarzyć się, że kupujący mimo zapłaty ceny sprzedaży nie stałby się właścicielem rzeczy sprzedanej. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie odpowiedzialności sprzedawcy, właśnie z tytułu rękojmi, mającej charakter absolutny. W obecnym stanie prawnym kodeks cywilny jednak nie posługuje się już tym pojęciem, które zastąpiono "niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową". W przypadku sprzedaży prawa ustawodawca poszerza katalog przesłanek wady prawnej, wskazując iż może polegać ona również na nieistnieniu sprzedanego prawa. Podkreślić należy, za wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. (V ACa 1274/17), że brak przymiotu właściciela po stronie sprzedawcy nie skutkuje nieważnością umowy sprzedaży, ale odpowiedzialnością sprzedawcy za wadę prawną.

Nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego towarzyszyły zmiany w ustawie o prawach konsumenta. Zasadnicze przepisy o rękojmi konsumenckiej przeniesione zostały właśnie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.VI 2023

Umorzenie sprawy karnej przeciwko żołnierzowi

By Admin news czerwiec 2023 r.

Zespół naszej Kancelarii odnosi kolejne sukcesy w reprezentacji żołnierzy zawodowych przed sądami wojskowymi. Udało nam się doprowadzić do umorzenia postępowania karnego toczącego się przeciwko naszemu Klientowi przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie. W reakcji na złożoną przez nas odpowiedź na akt oskarżenia, Sąd uznał, iż w sprawie (zgodnie z zaprezentowanym przez nas stanowiskiem) zachodzą przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania z przyczyn określonych w art. 17 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego.V 2023

Polskie paszporty dla potomków polskich emigrantów


paszporty
By Admin news maj 2023 r.

Przodkowie naszych Klientów pochodzili z ziem położonych niedaleko Kowla, które przed II wojną światową należały do II RP (obecnie do Ukrainy). W 1928 rodzina wyemigrowała do Kanady. Potomkowie polskich emigrantów, mający obywatelstwo kanadyjskie, zwrócili się Kancelarii z prośbą o uzyskanie oficjalnego potwierdzenia, że posiadają obywatelstwo polskie.

W Polsce obowiązuje tzw. prawo krwi co oznacza, że obywatelstwo polskie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oznacza to że nawet upływu dziesiątek lat od opuszczenia Polski możliwe jest zachowanie przez rodzinę obywatelstwa polskiego.

Po złożeniu przez Kancelarię wniosku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję potwierdzającą obywatelstwo polskie i nasi Klienci mogli w końcu otrzymać polskie paszporty.


IV 2023

Odzyskanie obywatelstwa polskiego po 100 latach.

By Admin news kwiecień 2023 r.

Do Kancelarii zgłosił się obywatel USA, z pytaniem czy mógłby otrzymać polski paszport. Jego dziadek wyjechał z Polski ponad 100 lat temu w 1922 roku. Od tego czasu rodzina nie utrzymywała kontaktów z Polską. Nie zachował się też polski paszport dziadka. Dodatkowy problem stanowił fakt, że przodkowie Klienta pochodzili z terenów, które obecnie należą do Białorusi.

Obywatelstwo polskie jest "przekazywane" z pokolenie na pokolenie na podstawie prawa krwi (ius sanguinis) i jeżeli po drodze nikt nie utracił obywatelstwa to teoretycznie nie ma ograniczeń ani w ilości pokoleń ani czasie jaki upłynął od czasu emigracji.

Po przeprowadzeniu poszukiwań archiwalnych na Białorusi udało się uzyskać dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziadka w Polsce. Następnie Kancelaria złożyła wniosek o potwierdzenie obywatelstwa do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda wydał potwierdzenie obywatelstwa polskiego i Klient mógł uzyskać polski paszport.


III 2023

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego

By Admin news marzec 2023 r.

Dzięki wysiłkom Zespołu naszej Kancelarii udało się doprowadzić do wyroku warunkowo umarzającego postępowanie w sprawie dotyczącej prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. To już trzecie prawomocnie zakończone postępowanie tego typu w ostatnich miesiącach. Podniesiona przez nas argumentacja, że konsekwencje finansowe i osobiste spotykające sprawców tego typu przestępstw są wielokrotnie wystarczająco dotkliwe by spełnić sprawiedliwością i prewencyjną funkcję kary po raz kolejny znalazły aprobatę także przed Sądem II instancji.


II 2023

Śmierć spadkobiercy w czasie działu spadku

By Admin news luty 2023 r.

W trakcie postępowania o dział spadku prowadzonego przez Kancelarię jeden z uczestników zmarł. Powinno to spowodować zawieszenie postępowania do czasu ustalenia nowego kręgu spadkobierców co wiązałoby się ze znacznym przedłużeniem całej sprawy. Jednak zanim Sąd podjął decyzję co do zawieszenia postępowania udało się uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza i dział spadku mógł odbyć się pomiędzy nowymi spadkobiercami, a sprawa zakończyła się bez opóźnień.


I 2023

Skuteczna reprezentacja w postępowaniu rozwodowym

By Admin news styczeń 2023 r.

Dzięki staraniom Zespołu naszej Kancelarii udało się doprowadzić do rzadkiej w realiach polskich sądów rodzinnych sytuacji - trójka małoletnich dzieci naszego Klienta, będącego obcokrajowcem, będzie zamieszkiwać z nim. Rozstrzygnięcie to stanowi element rozbudowanej i skomplikowanej sprawy rozwodowej, daje jednak duże nadzieje, na zapewnienie odpowiedniej ochrony praw i obowiązków naszego Klienta.


XII 2022

Uniewinnienie oficera Wojska Polskiego

By Admin news grudzień 2022 r.

Dzięki staraniom zespołu naszej Kancelarii udało się doprowadzić do uniewinnienia naszego Klienta - oficera Wojska Polskiego - od zarzutu oszustwa. Sprawa dotyczyła rzekomo nienależnie pobranego dodatku osiedleniowego i była o tyle dziwna, że wbrew stanowisku Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury Okręgowej w Warszawie dowódca naszego klienta od początku twierdził, że do żadnego nadużycia nie doszło. Wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie jest nieprawomocny.


XI 2022

Cofnięcie apelacji przez Prokuratora

By Admin news listopad 2022 r.

W sprawach prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu obserwujemy zaostrzenie przepisów, ale także coraz bardziej restrykcyjne podejście prokuratury i sądów. Warunkowe umorzenia takich postępowań są obecnie rzadkością. Dlatego też tym bardziej cieszy nas fakt, że dzięki pomocy naszej Kancelarii udało się uchronić Klienta przed skazaniem. Sprawę prowadziła apl. adw. Karolina Grąbczewska. W tym szczególnym przypadku niekaralność była warunkiem zatrudnienia Klienta w jego obecnym zawodzie, jak również jego dalszego rozwoju zawodowego w dziedzinie lotnictwa. Szkodliwość społeczna czynu i wina samego Oskarżonego były niskie, co przyznał zarówno Sąd I instancji (orzekając warunkowe umorzenie postępowania) jak i sama prokuratura. Wprawdzie oskarżyciel publiczny wpierw wniósł apelację, jednak podczas rozprawy zdecydował się ją cofnąć. Dzięki temu Sąd II instancji nie musiał merytorycznie rozpoznawać sprawy a nasz Klient uzyskał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.


X 2022

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

By Admin news październik 2022 r.

Polskie zasoby archiwalne poniosły znaczne straty w trakcie 2 wojen światowych jak i zmiany granic. Niemcy i Rosjanie celowo niszczyli i grabili polskie archiwalia. Powoduje to niestety, że czasem nie można odnaleźć np. dawnych aktów stanu cywilnego. Mają one ogromne znaczenie m.in. w sprawach spadkowych, jak i w sprawach obywatelstwa polskiego. W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię nie można było odnaleźć aktu urodzenia klientki z 1932 roku. Z tego względu złożyliśmy wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego o odtworzenie aktu urodzenia. USC odmówił odtworzenia aktu i dlatego wnieśliśmy sprawę do Sądu, który przychylił się do naszego wniosku i wydał postanowienie ustalające treść aktu urodzenia. Na tej podstawie USC sporządzi akt urodzenia.


IX 2022

Odzyskanie zagarniętych nieruchomości

By Admin news wrzesień 2022 r.

Dzięki wysiłkom Zespołu naszej Kancelarii udało się doprowadzić do polubownego zakończenia długotrwałego i pozytywnego sporu rodzinnego. Nasza Klientka pozbawiona została własności kilku nieruchomości, które, wykorzystując jej błąd i stan zdrowia, przejęła jej matka. W wyniku podjętych przez nas działań (obejmujących zarówno czynności procesowe jak i negocjacje), wszystkie nieruchomości zostały Klientce zwrócone.


VIII 2022

Świadczenia mieszkaniowe i odprawy mieszkaniowe

By Admin news sierpień 2022 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy o obronie ojczyzny oraz daleko idącymi zmianami w wykładni przepisów Ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Mienia Wojskowego, osoby którym odmówiono wypłaty świadczenia mieszkaniowego lub odprawy mieszkaniowej ze względu na pomoc finansową otrzymaną w trakcie służby w Policji, Straży Granicznej czy innych służbach mundurowych, mogą ubiegać się o zmianę niekorzystnej dla nich decyzji. Nasza kancelaria zajmuje się tego typu sprawami - zapraszamy do współpracy.


VII 2022

Uniewinnienie w sprawie o wypadek drogowy

By Admin news lipiec 2022 r.

Po ponad 8 latach postępowania karnego zespołowi naszej kancelarii udało się doprowadzić do uniewinnienia klienta oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego. Zdarzenie miało miejsce w Warszawie przy ul. Dolnej, a w jego wyniku poważnych obrażeń doznał kierowca i pasażer motocykla, którzy zderzyli się z samochodem prowadzonym przez oskarżonego. Sprawa rozpoznawana była na ponad dwudziestu rozprawach, a w jej toku dopuszczono trzy różne opinie biegłych (w tym z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna). Ostatecznie Sąd przychylił się do prezentowanej przez nas interpretacji stanu faktycznego w kontekście obowiązujących przepisów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny


VI 2022

Obrona dyrektora szkoły

By Admin news czerwiec 2022 r.

Zespół naszej Kancelarii odniósł kolejny sukces - udało nam się prawomocnie zakończyć sprawę w której reprezentowaliśmy dyrektor szkoły przeciwko rodzicowi jednego z uczniów. Przedmiotem sprawy była ochrona dóbr osobistych - krytyka kierowana wobec naszej klientki zdaniem Sądu jednoznacznie przekraczała dopuszczalne granice i naruszała jej godność oraz dobre imię. Pozwany został zobowiązany do sporządzenia pisemnych przeprosin, dokonania wpłaty na cel społeczny oraz zwrotu kosztów.


V 2022

Wygrana w kilkunastu postepowaniach przeciwko firmie telekomunikacyjnej

By Admin news maj 2022 r.

Wyrokiem Sądu I instancji powództwo o zapłatę skierowane przeciwko klientce naszej kancelarii zostało oddalone w całości, jednocześnie zaś przyznano jej zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z postępowaniem. Sprawa była o tyle nietypowa, że stanowiła połączenie kilkunastu mniejszych postępowań - wszystkie dotyczyły rzekomo niezapłaconych zobowiązań wobec podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne. Metodyczna i konsekwentna praca zespołu naszej kancelarii umożliwiła nie tylko rozpoznanie wszystkich spraw w ramach jednego postępowania, lecz także uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.


IV 2022

Wygrana z PKP Cargo

By Admin news kwiecień 2022 r.

Nasz Klient, dzięki udzielonej mu pomocy, wygrał w całości sprawę o zapłatę wytoczoną przez PKP Cargo S.A. Roszczenie przewoźnika związane było z opłatami rzekomo należnymi z tytułu szkolenia na maszynistę, z jakiego w okresie zatrudnienia korzystał pracownik. W rzeczywistości jednak PKP nie było w stanie skutecznie udowodnić ani zakresu świadczonego szkolenia, ani czasu jego trwania, ani też jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu kosztów. Wyrok nie jest prawomocny, wierzymy jednak, że nawet w razie ewentualnej apelacji Sąd II instancji także przychyli się do naszego stanowiska.


III 2022

Sukces w sprawie z zakresu prawa rodzinnego

By Admin news marzec 2022 r.

Dzięki pomocy Zespołu naszej Kancelarii udało się doprowadzić do daleko idących zmian wyroku sądu rodzinnego na etapie postępowania apelacyjnego. Po wyroku I instancji sytuacja procesowa Klienta była trudna - został on pozbawiony władzy rodzicielskiej, obciążony wysokimi alimentami oraz obowiązkiem zapłaty na rzecz drugiej strony znacznych sum. Sporządzona w jego imieniu apelacja oraz skuteczna argumentacja w trakcie rozprawy pozwoliła uzyskać znacznie korzystniejsze rozstrzygnięcie - m. in. ograniczenie władzy rodzicielskiej w miejsce jej pozbawienia czy obniżenie wysokości alimentów.


II 2022

Korzystny wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych

By Admin news luty 2022 r.

Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych są zawsze skomplikowane, szczególnie, jeśli mają charakter okołorozwodowy. Zespołowi naszej Kancelarii udało się uzyskać korzystny dla Klienta wyrok, w którym sąd uznał zachowania jego teściowej, polegające na publikowaniu niepochlebnych komentarzy w internecie, za naruszające dobra osobiste. Sam fakt stwierdzenia bezprawności tych zachowań ma w wielu sytuacjach ogromne znaczenie dla pokrzywdzonego.


I 2022

Warunkowe umorzenie

By Admin news styczeń 2022 r.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest często najkorzystniejszym rozwiązaniem dla sprawcy przestępstwa - ponosi on konsekwencje swojego czynu, jednak nie zostaje skazany, co pozwala zachować czystą kartę karną, która nierzadko potrzebna jest w pracy zawodowej. Dzięki pomocy Zespołu naszej Kancelarii udało się uzyskać właśnie takie rozstrzygnięcie w sprawie naszego Klienta oskarżonego o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Sąd przychylił się do złożonego przez obrońcę wniosku i uznał, że świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów będą wystarczające, by sprawca nie powrócił do przestępstwa.


XII 2021

Sukces w sprawie o kontakty

By Admin news grudzień 2021 r.

Zespół naszej Kancelarii osiągnął kolejny sukces, tym razem z zakresu prawa rodzinnego. Nasz Klient od stycznia 2021 r. był pozbawiony możliwości kontaktów ze swoim jedynym dzieckiem w związku z działaniami matki małoletniego. Po złożeniu stosownego wniosku o zabezpieczenie, udało się zagwarantować mu możliwość widywania się z synem. Sprawa była o tyle nietypowa, że Klient został pozbawiony władzy rodzicielskiej nieprawomocnym postanowieniem sądu w innym postępowaniu.


XI 2021

Wygrana z Agencją Mienia Wojskowego

By Admin news listopad 2021 r.

Nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces w sporze z Agencją Mienia Wojskowego. W decyzji przyznającej naszemu Klientowi - żołnierzowi zawodowemu rezerwy odprawę mieszkaniową, zakwestionowano wskazany przez niego stan osobowy gospodarstwa domowego (liczbę zamieszkujących członków rodziny) i w związku z tym ograniczono wypłaconą mu sumę pieniędzy. Takie działanie stało w rażącej sprzeczności z obowiązującymi przepisami, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznając złożoną przez nas w imieniu Klienta skargę. W efekcie druzgocącego dla Agencji uzasadnienia wyroku nie zdecydowała się ona składać skargi kasacyjnej, zaś Klientowi przyznano brakującą część odprawy.


X 2021

Wygrana sprawa gospodarcza

By Admin news październik 2021 r.

Po długotrwałym procesie Zespołowi naszej Kancelarii udało się uzyskać wyrok oddalający powództwo o zapłatę przeciwko naszemu Klientowi. Sprawa dotyczyła rzekomych roszczeń wynikających z umowy o współpracę zawartej między dwoma przedsiębiorcami - strona powodowa twierdziła, że powinna otrzymać od naszego Klienta dodatkowe wynagrodzenie, jednocześnie zaś negowała liczne zobowiązania związane m. in. z nierozliczonymi wpływami do kasy. Sprawa napotykała liczne turbulencje o charakterze procesowo-formalnym, jednak dzięki naszym staraniom i stałemu nadzorowi nasz Klient wreszcie uzyskał tytuł egzekucyjny obejmujący zasądzone na jego rzecz koszty procesu.


IX 2021

Oszustwo przy sprzedaży internetowej

By Admin news wrzesień 2021 r.

Dzięki skutecznej obronie w sprawie karnej zrealizowanej przez Zespół naszej Kancelarii, udało nam się doprowadzić do umorzenia postępowania karnego przeciwko naszemu Klientowi. Młodemu człowiekowi postawiono zarzut oszustwa związany ze sprzedażą towarów na jednym ze znanych portali z ogłoszeniami. Podjęte przez nas działania, w szczególności kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie z ramienia Policji i Prokuratury umożliwiły wyjaśnienie sytuacji i oczyszczenie naszego Klienta z zarzutów.


VIII 2021

Zakończona sprawa o zachowek

By Admin news sierpień 2021 r.

Tym razem Zespołowi naszej Kancelarii udało się odnieść sukces w złożonej sprawie z zakresu prawa spadkowego. Nasz Klient, występujący w roli powoda, w 2013 r. pozwał swojego brata o zachowek. Stan faktyczny sprawy był bardzo skomplikowany - spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnego majątku (całość przekazał przed śmiercią Pozwanemu w formie darowizny), do tego duża jego część (szereg wartościowych nieruchomości) została sprzedana przed rozpoczęciem postępowania. Dzięki ekstensywnym wysiłkom całego naszego Zespołu udało się jednak uzyskać korzystny wyrok dla naszego Klienta.


VII 2021

paszporty

Nasi Klienci otrzymali polskie paszporty

By Admin news lipiec 2021 r.

Rodzina naszych Klientów została wywieziona przez Rosjan na Syberię w czasie II Wojny Światowej. Po długiej tułaczce osierocone dzieci trafiły do Afryki, aby w końcu osiedlić się w Republice Południowej Afryki.

Kancelaria przygotowała i złożyła wnioski o potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla potomków polskich sybiraków. Sprawy zakończyły się sukcesem i nasi Klienci otrzymali polskie paszporty.


VI 2021

Obrona obcokrajowca w sprawie o znęcanie

By Admin news czerwiec 2021 r.

Zespół Kancelarii doprowadził do korzystnego zakończenia sprawy karnej, w której mieliśmy okazję reprezentować pokrzywdzonego. Obcokrajowiec był przez wiele lat uporczywie nękany przez obywatelkę Polski, wielokrotnie kierowała ona także w stosunku do niego groźby karalne i znieważała jego oraz jego rodzinę. Sporządzone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa było na tyle wyczerpujące, że Prokuratura zdecydowała się skierować do Sądu akt oskarżenia niezwłocznie po przesłuchaniu pokrzywdzonego i podejrzanej. Uzyskany wyrok, obejmujący nie tylko karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, ale także wieloletni zakaz kontaktów, był w całości satysfakcjonujący dla naszego Klienta.


V 2021

Dokumenty dotyczące obywatelstwa polskiego

By Admin news maj 2021 r.

Kancelaria z sukcesem przeprowadziła sprawę o potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla potomka polskich emigrantów narodowości żydowskiej. Emigracja miała miejsce w latach 20. XX wieku i z tego powodu było trudno wykazać, że przodkowie naszego Klienta w ogóle mieszkali po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku na jej terytorium. Jednym z dowodów, na których się oparliśmy, był podpis ojca Klienta na Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (ang. Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States)

Podpisy na Deklaracji zbierano w 1926 r. w całej Polsce, zarówno od przedstawicieli władz centralnych, kościelnych i wojskowych, jak i dostojnych obywateli, ale także wśród studentów i uczniów. Podpisało się około 5,5 miliona polskich obywatelli, w tym ojciec naszego Klienta. Deklaracja wraz z podpisami liczyła aż 111 tomów i została przekazana prezydentowi USA Calvinowi Coolidge'owi z okazji 150. rocznicy Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Obecnie wszystkie tomy są zeskanowane i dostępne w witrynie internetowej Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych.


IV 2021

Rejestracja aktu urodzenia z Malawi

By Admin news kwiecień 2021 r.

Malawi państwo we wschodniej Afryce, bez dostępu do morza. Graniczy z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią. Posiada 19 milionów ludności.

W ostatnim czasie Kancelaria miała okazję prowadzić sprawę o rejestrację aktu urodzenia z tego kraju w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokument był sporządzony w języku angielskim, więc dla potrzeb jego rejestracji konieczne było zamówienie tłumaczenia przysięgłego na język polski. Opłata skarbowa za rejestrację zagranicznego aktu urodzenia wynosi 50 złotych.

Dokumenty pochodzące z "egzotycznych" krajów często nie są znane urzędnikom polskich urzędów stanu cywilnego, dlatego wymagana jest ich wcześniejsza legalizacja. Odbywa się to najczęściej poprzez uzyskanie pieczęci apostille na dokumencie w kraju z którego pochodzi dany dokument. W przypadku, gdy dany kraj nie podpisał konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, konieczne będzie uzyskanie legalizacji dokumentu w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą. Malawi podpisało konwencję haską, więc można uzyskać dla dokumentów z Malawi apostille.

Postępowanie o rejestrację aktu urodzenia z Malawi zakończyło się sukcesem i Urząd Stanu Cywilnego sporządził polski akt urodzenia dla naszej Klientki.


III 2021

Skuteczna obrona przed znieważaniem i zniesławieniem

By Admin news marzec 2021 r.

Przestępstwa zniesławienia i znieważenia (art. 212 oraz 216 Kodeksu karnego) ścigane są z oskarżenia prywatnego, a więc to pokrzywdzony a nie prokurator składa i popiera akt oskarżenia. Prawnikom Kancelarii, działającym w imieniu pokrzywdzonego, udało się doprowadzić do prawomocnego skazania za znieważenie i zniesławienie Klienta. Odnoszący sukcesy młody warszawski biznesmen znalazł się w kłopotliwej sytuacji, gdy oskarżony zaczął kierować pod jego adresem obelgi i nieprawdziwe oskarżenia - wydzwaniając do jego firmy, przychodząc do biura oraz wysyłając wiadomości tekstowe. Zdecydowane działania prawników przed sądem doprowadziły do skazania i ukarania winnego, który dodatkowo obowiązany jest zwrócić pokrzywdzonemu koszty reprezentacji.


II 2021

Odzyskaliśmy dla naszego Klienta ponad 30 tys. złotych

By Admin news luty 2021 r.

Nasz klient świadczył usługi na rzecz Dewelopera. Niestety nie otrzymał należnej mu zapłaty. Kancelaria przygotowała i złożyła pozew o zapłatę do sądu. Cała dochodzona kwota wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi i adwokackimi została zasądzona na rzecz naszego Klienta w nakazie zapłaty

Niestety powstał problem z odzyskaniem należności na etapie egzekucji. Okazało się, że dłużnik (spółka z o.o.) nie ma żadnego majątku, a jej zarząd przebywa zagranicą. Sprawdziliśmy jednak stan ksiąg wieczystych i okazało się, że wprawdzie dłużnik sprzedał swoje nieruchomości, ale w umowie sprzedaży było zapisane, że wciąż jeszcze nie otrzymał za nie zapłaty. Dysponując tą wiedzą komornik mógł dokonać zajęcia wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości przez dłużnika. Ostatecznie doprowadziło to do odzyskania pieniędzy przez naszego Klienta.


I 2021

Sukces negocjacji w sprawie o wydanie spadku

By Admin news styczeń 2021 r.

Po śmierci spadkodawcy okazało się, że na jego rachunku bankowym nie ma żadnych środków. Winnym takiego stanu rzeczy był pełnomocnik do rachunku bankowego, który tuż przed śmiercią swego mocodawcy wypłacił sobie wszystkie oszczędności. Pieniądze zostały przejęte bez żadnej podstawy prawnej (tzw. causy) np. umowy darowizny czy pożyczki. Oznacza to, że stanowiły tzw. nienależne świadczenie i jako takie powinny zostać zwrócone spadkobiercom. Na szczęście udało się uniknąć procesu sądowego o wydanie pieniędzy należących do spadku. Kancelaria wysłała wezwanie do zapłaty a prowadzone następnie negocjacje doprowadziły do podpisania porozumienia i odzyskania pieniędzy.


XII 2020

Umorzenie postępowania przygotowawczego

By Admin news grudzień 2020 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego osoba, która w chwili działania nie mogła kierować swoim postępowaniem lub zrozumieć jego znaczenia, nie popełnia przestępstwa. Dzięki interwencji prawników z naszej kancelarii udało nam się doprowadzić do umorzenia postępowania w sprawie naszego klienta właśnie w oparciu o tę regulację. Znalazł się on w bardzo trudnej sytuacji, gdy w wyniku działania podanych mu w szpitalu leków stał się pobudzony i agresywny, czego efektem było uderzenie jednego z lekarzy. Nasz klient nie pamiętał całej sytuacji i był przekonany, że gdyby nie leki, nic takiego by się nie zdarzyło. Mimo to, Prokuratura zdecydowała się skierować przeciwko niemu akt oskarżenia. Dopiero w wyniku interwencji obrońcy sprawę przekazano do Prokuratury w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego, a następnie umorzono.


XI 2020

Korzystamy z trybów konsensualnych w postępowaniu karnym

By Admin news listopad 2020 r.

Prawo karne to jeden z podstawowych obszarów spraw, którymi zajmuje się nasza kancelaria. W ostatnich tygodniach udało nam się doprowadzić do zakończenia postępowań w szeregu spraw z wykorzystaniem trybów konsensualnych - wniosku o skazanie bez rozprawy i wniosku o dobrowolne poddanie się karze (odpowiednio art. 335 i 387 Kodeksu postępowania karnego). Dzięki sprawnym negocjacjom z prowadzącymi sprawę prokuratorami oraz odpowiednim przygotowaniu klientów udało nam się uzyskać korzystne dla naszych klientów kary, a także sprawić, że postępowania zakończą się dużo szybciej, niż miałoby to miejsce w razie pełnego postępowania sądowego.

Tryby konsensualne stanowią niejednokrotnie bardzo korzystne dla podejrzanych i oskarżonych rozwiązanie, stosowane szczególnie w sprawach oczywistych - dzięki osiągnięciu porozumienia z prowadzącym sprawę Prokuratorem lub z Sądem można uzgodnić wysokość kary i stosowane środki karne, które z jednej strony będą adekwatne do popełnionego przestępstwa, z drugiej zaś możliwe do zaakceptowania przez sprawcę.


X 2020

Pandemia koronawirusa

By Admin news październik 2020 r.

Pandemia koronawirusa wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia - nie ominęła także szkolnictwa wyższego. Od paru tygodni zainteresowane tematem media rozgrzewa pomysł grupy studentów niestacjonarnych Uniwersytetu Warszawskiego - chcą oni żądać obniżenia opłat za studia w związku z wprowadzeniem zajęć zdalnych w miejsce tradycyjnych ćwiczeń i wykładów. Prawnik naszej kancelarii, adw. Piotr Modzelewski, miał okazję wypowiedzieć się na ten temat z pozycji eksperta: www.eska.pl


IX 2020

Odzyskanie samochodu

By Admin news wrzesień 2020 r.

Zespół naszej Kancelarii odniósł kolejny sukces - warszawski sąd uwzględnił w całości złożone przez nas w imieniu naszego klienta powództwo o wydanie rzeczy ruchomej (należącego do niego samochodu). Jednocześnie zaś oddalił w całości powództwo wzajemne złożone przez drugą stronę. Co dodatkowo istotne, wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


VIII 2020

Skuteczna obrona w sprawie karnej

By Admin news sierpień 2020 r.

Dzięki pomocy zespołu naszej kancelarii udało się doprowadzić do prawomocnego uniewinnienia naszej klientki od zarzutu z art. 286 § 1 Kodeksu karnego. Młoda kobieta została wraz z inną osobą oskarżona o oszustwo polegające na zleceniu naprawy samochodu, a następnie wyjechaniu nim z warsztatu bez opłacenia usługi. Cała sytuacja okazała się jednak nieporozumieniem - jego wyjaśnienie wymagało jednak dogłębnej analizy sprawy i skutecznej argumentacji przed sądem.


VII 2020

Nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 31 marca 2020 r.

By Admin news lipiec 2020 r.

Nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 31 marca 2020 r. podniosła zagrożenie karą w przypadku dwóch przestępstw - art. 161 i art. 190a Kodeksu karnego. W przypadku pierwszego z nich, dotyczącego stworzenia zagrożenia zakażenia innej osoby chorobą zakaźną, kontekst wydaje się zrozumiały - przepis ten wszedł w życie w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Bardziej zaskakująca jest zmiana drugiego z przepisów, dotyczącego uporczywego nękania, zwanego też stalkingiem. Warto zwrócić uwagę, że zwiększenie możliwej do wymierzenia kary ma daleko idące konsekwencje - m. in. przestała istnieć możliwość warunkowego umorzenia postępowania z art. 190a par. 1 Kodeksu karnego, zaś w przypadku spraw z art. 161 par. 2 Kodeksu karnego można stosować tymczasowe aresztowanie


VI 2020

Obrona żołnierza zawodowego w Wielkopolsce.

By Admin news czerwiec 2020 r.

Pomoc obrońcy ważna jest już od pierwszych chwil postępowania karnego. Sprawna interwencja naszego zespołu w sprawie żołnierza zawodowego toczącej się w województwie wielkopolskim pozwoliła przekonać sąd, że stosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania nie jest konieczne. Sytuację tę traktujemy jako tym większy sukces, że dwóch innych współpodejrzanych w tej sprawie zostało odizolowanych na 3 miesiące. Postanowienie dotyczące naszego klienta utrzymał w mocy także sąd drugiej instancji.


VI 2020

Pomoc dla zwolnionego dyscyplinarnie

By Admin news czerwiec 2020 r.

Dzięki naszej pomocy udało się szybko zakończyć sprawę pracownika serwisu komputerowego zwolnionego dyscyplinarnie z pracy za rzekomą kradzież sprzętu. Wobec wizji długotrwałego procesu sądowego, wraz z klientem zdecydowaliśmy się na rozwiązanie sporu w drodze negocjacji. Stronom udało się dojść do szczęśliwego porozumienia, które pozwoliło naszemu klientowi uzyskać oczekiwane odszkodowanie oraz sprostowane świadectwo pracy.


V 2020

Wysokość zadatku w umowie sprzedaży

By Admin news maj 2020 r.

W większości przypadków zadatek stanowi niewielką część świadczenia pieniężnego, które ma spełnić strona zobowiązana. Często jest to 10% całej sumy. Wysokość zadatku może być jednakże inaczej ukształtowana przez strony umowy. Sąd Najwyższy uznał, że może stanowić nawet ponad połowę świadczenia głównego.

Sąd Najwyższy rozważył możliwość zastrzeżenia tak wysokiego zadatku w wyroku z 31 maja 2019 r. W przytoczonej sprawie (IV CSK 163/18) powódka zapłaciła 110 000 tys. zł zadatku, podczas gdy cała nieruchomość, którą chciała kupić kosztowała 188 000 tys. zł. Strony umówiły się, że w razie niewykonania umowy przez kupującą, sprzedająca jest uprawniona zatrzymać zadatek w kwocie 110.000 zł, natomiast w razie niewykonania umowy przez sprzedającą, kupująca może żądać od niej kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku, czyli 220 000 zł. Do umowy ostatecznie nie doszło z winy kupującej, więc straciła ona wysoki zadatek.

Stosownie do art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Sytuacja taka dochodzi do skutku w razie braku odmiennego zwyczaju bądź zastrzeżenia w umowie. Za cel zadatku uważa się wzmocnienie więzi zobowiązaniowej między stronami. Ma on pełnić funkcję mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą.

Sąd Najwyższy podkreślił, że wysoka suma zadatku nie zmienia jego charakteru prawnego i skutków, które wywołuje. Swobodzie stron została pozostawiona kwestia ustalenia wysokości zadatku, nawet jeśli jego stosunek do całości kwoty jest znaczny.

W rozpatrywanej sprawie, zadatek ustalony przez strony i uiszczony przez powódkę przekraczał połowę umówionej ceny mieszkania. Według Sądu Najwyższego nie stało to w sprzeczności z zasadami limitującymi swobodę kontraktowania ani z istotą zadatku.

KS


V 2020

Ugodowe zakończenie długoletniego sporu

By Admin news maj 2020 r.

Trzy lata trwało toczące się w warszawskim sądzie gospodarczym postępowanie o zapłatę, pomiędzy spółką, a jej wspólnikiem. Świadomi liczby dowodów, która pozostała do przeprowadzenia oraz bardzo długich terminów oczekiwania na rozpoznanie apelacji w Warszawie, zdecydowaliśmy się przekonać naszych klientów oraz pełnomocnika strony przeciwnej do negocjacji. Efektem długotrwałych rozmów było wypracowanie porozumienia oraz ugoda, która umożliwiła spółce odzyskanie części należności, zaś wspólnikowi sprzedaż udziałów na korzystnych warunkach.


IV 2020

Domy pomocy społecznej oraz domy seniorów i ich odpowiedzialność w związku z epidemią COVID-19

By Admin news kwiecień 2020 r.

W związku z panującą epidemią COVID-19 w wielu domach seniorów i domach pomocy społecznej (dalej DPS) dochodzi do zaniedbań i naruszeń, które mogą skutkować narażeniem podopiecznych na niebezpieczeństwo, a nawet ich zarażeniem czy wreszcie porzuceniem bez pomocy i opieki. W takich sytuacjach mieszkańcy domów i ich rodziny mogą domagać się od DPS poniesienia odpowiedzialności cywilnej, a niekiedy nawet karnej.

Osoby znajdujące się w ośrodku, w którym doszło do zarażeń mogą skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który uruchomił w tym celu specjalną linię telefoniczną (800 190 590). Pomocą podopiecznym DPSów, w których zidentyfikowano ogniska choroby pomagają także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Odszkodowanie

Jeżeli w wyniku zaniedbań personelu DPS podopieczny doznał szkody (zachorował) można złożyć pozew cywilny przeciwko DPS, domagając się zwrotu poniesionych kosztów (m. in. leczenia)oraz zadośćuczynienia -rekompensaty za cierpienia psychiczne (na przykład: strach, niepewność i poczucie bezsilności spowodowane przez chorobę, czy zostawienie mieszkańca bez pomocy).

Gdyby podopieczny domu zmarł - jego rodzina może domagać się od DPS zwrotu kosztów leczenia, które poniosła oraz zadośćuczynienia za cierpienie związane ze śmiercią osoby najbliższej.

Nawet jeśli podopieczny nie zachoruje lub choroba przebiegnie łagodnie, możliwe jest pozwanie DPS. Dotyczy to sytuacji, w których DPS-ybezprawnie naruszą dobra osobiste podopiecznego - min. jego wolność, godność, czy cześć.

Odpowiedzialność DPS co do zasady uzależniona będzie od tego, czy w danej sytuacji rzeczywiście zawinił pracownik domu. Wina może tu polegać także na naruszeniu reguł zachowania (nie stosowania odpowiednich środków higienicznych i prewencyjnych). W zależności od przypadku podstawy odpowiedzialności a także wynik sprawy mogą być różne.

Odpowiedzialność karna

W niektórych przypadkach zachowanie pracowników DPS może być tak rażąco niewłaściwe, że będzie stanowić przestępstwo. Czynem przestępnym jest narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (nawet nieumyślnie) jak również narażanie innej osoby na zarażenie chorobąrealnie zagrażającą życiu (w tym przypadku dana osoba musi wiedzieć, że jest chora i działać z premedytacją - chcieć narazić podopiecznych na niebezpieczeństwo) oraz porzucenia chorych pomimo obowiązku zajmowania się nimi.

W każdym z tych przypadków należy skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policję lub do prokuratury. W toku postępowania karnego można domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia, pod warunkiem, że oskarżony zostanie uznany za winnego.


IV 2020

Mandaty w czasie epidemii

By Admin news kwiecień 2020 r.

W świetle ostatnich doniesień związanych z kontrowersyjnymi działaniami Policji, wymierzającej mandaty za różnego typu rzekome naruszenia przepisów dotyczących zachowania kwarantanny i tzw. dystansowania społecznego, przypominamy, że postępowanie mandatowe w ramach prawa wykroczeń nie ma charakteru absolutnego. W sytuacji, w której funkcjonariusz proponuje nam wymierzenie kary w formie mandatu, my zaś uważamy, że zarzucane nam przewinienie nie miało miejsca, najlepszym (a jednocześnie najprostszym) działaniem jest odmowa przyjęcia mandatu. Powoduje to, że proponowana kara nie zostaje wymierzona, sprawa zaś musi (wraz z wnioskiem o ukaranie) zostać skierowana do sądu. To w ramach postępowania sądowego mamy najlepszą szansę na przedstawienie naszych racji i obronę naszych interesów. Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach - po pierwsze, jeśli przyjmiemy mandat, w praktyce tracimy możliwość skierowania sprawy na drogę sądową czy cofnięcia tego oświadczenia - proponowana przez funkcjonariusza kara została wymierzona, my zaś mamy obowiązek jej zapłaty. Po drugie zaś, w praktyce kary wymierzane w formie mandatów są często (szczególnie w typowych, oczywistych sytuacjach) znacznie niższe, niż te stosowane przez sądy - pamiętajmy, że maksymalna kwota mandatu to, co do zasady, 500 zł, sąd zaś może ukarać nas grzywną do 5 000 zł, ograniczeniem lub nawet pozbawieniem wolności do 30 dni, będziemy także musieli pokryć koszty postępowania. Swojego interesu należy więc bronić, trzeba to jednak robić mądrze. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną także w sprawach o wykroczenia - postępowaniu sądowym po wniesieniu wniosku o ukaranie obwiniony może mieć obrońcę.


IV 2020

Funkcjonowanie w okresie epidemii

By Admin news kwiecień 2020 r.

Mimo ogólnopolskiego stanu epidemii, sądy nadal funkcjonują, a my - razem z nimi. Członkowie zespołu naszej kancelarii niestrudzenie reprezentują klientów we wszystkich sprawach uznanych zgodnie z najnowszymi przepisami za pilne - dzisiaj posiedzenie dotyczyło zażalenia na przedłużenie tymczasowego aresztowania


IV 2020

Wygrana sprawa zwolnionej nauczycielki

By Admin news kwiecień 2020 r.

Po ponad 3 latach sporu sądowego w dwóch instancjach prawnikom naszej kancelarii udało się z powodzeniem zakończyć sprawę nauczycielki niezgodnie z prawem zwolnionej z pracy. Problem był o tyle zniuansowany, że istniały wątpliwości zarówno co do istnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę z jakimkolwiek nauczycielem określonej specjalizacji, jak i co do procedury wytypowania naszej klientki do zwolnienia. W toku postępowania ujawniły się także poważne wątpliwości co do prawidłowości konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy ze związkami zawodowymi. Mimo niekorzystnego wyroku przed sądem pierwszej instancji, złożona przez nas apelacja została uwzględniona.


III 2020

Odpowiedzialność karna a zakażenie koronawirusem

By Admin news marzec 2020 r.

Art. 161 par. 2 Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność do roku pozbawienia wolności za narażenie innej osoby (lub osób) na zarażenie chorobą zakaźną. Nie ulega wątpliwości, że ma on zastosowanie także wobec osób zarażonych koronawirusem. Warto o tym pamiętać szczególnie w świetle przepisów Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz innych powiązanych przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny dla osób wracających zza granicy. Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną we wszystkich sprawach (w tym także sprawach karnych) związanych z obecną sytuacją.


III 2020

Koronawirus - porady prawne

By Admin news marzec 2020 r.

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z kolejnymi ujawnionymi przypadkami zarażenia COVID-19 na terenie Polski oraz podejmowanymi przez władze publiczne działaniami mającymi na celu zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu, do informacji publicznej przenika bardzo wiele wiadomości także dotyczących prawnych aspektów tej sytuacji. Niestety, wiele z nich jest nieprecyzyjnych czy nawet nieprawdziwych. Nasza kancelaria oferuje porady dotyczące wszystkich zagadnień prawnych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych, dedykowane zarówno przedsiębiorcom jak i osobom prywatnym.


III 2020

Rejestracja zagranicznej adopcji w urzędzie stanu cywilnego

By Admin news marzec 2020 r.

Kancelaria przeprowadziła w powodzeniem rejestrację zagranicznej adopcji w urzędzie stanu cywilnego.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Matka dziecka wyemigrowała z dzieckiem do USA. Tam przed sądem stanu Oregon został przeprowadzony proces o adopcję. Ojciec dziecka wyraził zgodę na adopcję i dziecko zostało adoptowane przez męża matki - obywatela USA. Dziecko przyjęło nazwisko męża matki. Orzeczenie sądu amerykańskiego stało się prawomocne.

W Polsce jednak biologiczny ojciec dziecka wciąż był wpisany jako ojciec w akcie urodzenia dziecka, a mąż matki dziecka nie miał żadnych praw do dziecka. Dziecko figurowało również w rejestrach pod poprzednim nazwiskiem. Chodziło o to, aby wpisać w rejestrze stanu cywilnego męża matki jako ojca dziecka. Można tego było dokonać na dwa sposoby - albo sporządzić nowy akt urodzenia dziecka z wpisaniem męża matki jako ojca albo dokonać w wzmianki w istniejącym akcie urodzenia dziecka. Ponieważ orzeczenie sądu amerykańskiego nie precyzowało dokładnie jak sprawa ma zostać rozwiązana ostatecznie przyjęto drugie rozwiązanie i wpisano wzmiankę o zmianie nazwiska i nowym ojcu. Od tej pory na odpisach skróconych aktu urodzenia dziecka figuruje już tylko mąż matki jako ojciec dziecka a dziecko nosi jego nazwisko. Również wszystkie dokumenty dziecka będą od teraz wystawiane na nowe nazwisko dziecka.


II 2020

Wygrana przed WSA-dodatek specjalny dla żołnierza zawodowego

By Admin news luty 2020 r.

Zespół Kancelarii wygrał kolejne postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Tym razem sprawa dotyczyła dodatku specjalnego należnego żołnierzowi zawodowemu w związku z zajmowanym stanowiskiem i charakterem służby. Został on znacznie obniżony, zaś uzasadnienie przedmiotowej decyzji było bardzo lakoniczne i nie pozwalało stwierdzić czym kierował się organ wydając ją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że stanowi to na tyle istotną wadę zaskarżonego rozkazu, że powinien on zostać uchylony.


II 2020

Pozytywne zakończenie sprawy - jazda pod wpływem alkoholu

By Admin news luty 2020 r.

Zespół naszej kancelarii doprowadził do kolejnego skutecznego umorzenia postępowania karnego prowadzonego przeciwko naszemu klientowi - żołnierzowi zawodowemu. Był on podejrzany o spowodowanie kolizji drogowej prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Materiał dowodowy był jednak daleki od jednoznaczności, przede wszystkim ze względu na fakt, że do pierwszego badania alkomatem doszło dopiero kilka godzin od chwili zdarzenia. Przesłuchanie podejrzanego i licznych świadków (z których każdy potwierdził trzeźwość kierującego w chwili wsiadania do samochodu), oraz krytyczna analiza opinii retrospektywnej biegłego specjalisty z zakresu toksykologii umożliwiły przekonanie Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury, że nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu, w jakim znajdował się prowadzący pojazd. Jedyną możliwą konkluzją było więc uznanie, że jego zachowanie nie nosi znamion czynu zabronionego.

Adwokat Piotr Modzelewski


I 2020

Pozytywna decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego

By Admin news styczeń 2020 r.

Po kilku miesiącach postępowania administracyjnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócił obywatelstwo polskie naszej Klientce./p>

Aniela D. (imię i nazwisko zmienione) urodziła się w 1951 roku w Polsce, na terenie Górnego Śląska. Po zakończeniu edukacji i wyjściu za mąż za obywatela Republiki Federalnej Niemiec wyjechała do Niemiec, gdzie mieszka do dziś. Prawo niemieckie nie pozwalało wówczas na posiadanie podwójnego obywatelstwa, dlatego Aniela D., aby uzyskać obywatelstwo niemieckie zrzekła się w 1993 obywatelstwa polskiego. Obecnie przepisy pozwalają już na posiadanie innego obywatelstwa obok obywatelstwa niemieckiego, dlatego Kancelaria działając w imieniu Anieli D. wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie jej obywatelstwa polskiego. Decyzją z dnia 10 grudnia 2019 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócił obywatelstwo polskie Anieli D. Od tej pory posiada ona dwa obywatelstwa - polskie i niemieckie.

Zgodnie z ustawą obywatelstwie polskim z 2009 roku osobom, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 roku można przywrócić obywatelstwo polskie. Nie przywraca się obywatelstwa polskiego gdy ktoś dobrowolnie wstąpił w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników albo przyjął w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników albo działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka. Ponadto nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jest to jedna z wielu spraw prowadzonych w naszej Kancelarii dotyczących przywrócenia obywatelstwa polskiego i zakończonych sukcesem.


Adwokat Piotr Stączek


XII 2019

Sukces Kancelarii w obronie żołnierza zawodowego

By Admin news grudzień 2019 r.

Dzięki staraniom zespołu Kancelarii udało się doprowadzić do prawomocnego umorzenia postępowania karnego prowadzonego przeciwko żołnierzowi zawodowemu dotyczącego czynu z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, tj. oszustwa. Stan faktyczny sprawy był wielopoziomowy - oficer Wojska Polskiego przebywał na misji, w trakcie trwania której pobierał dodatek zagraniczny. Mimo poważnych wątpliwości co do podstawy jego wypłaty (kwestia ta nie była jasna nie tylko dla samego zainteresowanego, ale także dla najwyższych organów wojskowych, łącznie z Ministerstwem Sprawiedliwości czy Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych) prokuratura zdecydowała się uznać, że dodatek ten wypłacany był nienależnie, zaś żołnierz, pobierając go, świadomie wprowadził Skarb Państwa w błąd w celu uzyskania z tego tytułu korzyści majątkowej.

Wnioski te były całkowicie nieuzasadnione - dla każdego prawnika zajmującego się prawem karnym oczywiste jest, że przestępstwo oszustwa wymaga pełnej świadomości i zrozumienia konsekwencji własnych działań po stronie rzekomego sprawcy. W niniejszej sytuacji zaś, wobec poważnych wątpliwości interpretacyjnych, nie sposób było nawet przyjąć, że podejrzany mógł godzić się z tym, że uzyskuje korzyść majątkową niezgodnie z przepisami. W odpowiedzi na zaprezentowane przez obrońcę szerokie stanowisko procesowe dotyczące tego zagadnienia, zdecydowały się odstąpić od ścigania klienta naszej kancelarii u umorzyć postępowanie.

Adwokat Piotr Modzelewski


XII 2019

Korzystne zmiany podatkowe dla spadkobierców

By Admin news grudzień 2019 r.

W interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej (nr. 0112-KDIL3-2.4011.292.2019.1.MKA) potwierdzono, że zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT od 1 stycznia 2019 roku 5 letni okres od nabycia nieruchomości po którym nie trzeba płacić podatku dochodowego liczy się od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od jego śmierci jak to było wcześniej.

Poza tym potwierdzono, że nawet jeśli podatek trzeba zapłacić to można przychód pomniejszyć o spłacone ciężary spadkowe (art. 22 ust. 6d ustawy o PIT). Przez ciężary spadkowe rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia.


XI 2019

Podzielność wierzytelności po otwarciu spadku.

By Admin news listopad 2019 r.

Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku z dnia 9 maja 2019 roku (I CSK 198/18) , że wierzytelność z chwilą wejścia do spadku przestaje być podzielna i spadkobierca nie może dochodzić swego udziału. Może się bowiem okazać, że nawet jeżeli dana osoba jest spadkobiercą (co jest potwierdzone w stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczeniu dziedziczenia) to może się okazać, że w wyniku działu spadku nie przypadnie jej dana wierzytelność. Może nawet się zdarzyć, że dany spadkobierca nic nie otrzyma, jeżeli np. za życia spadkodawcy otrzymał darowizny pokrywające cały jego udział spadkowy.


X 2019

Wykład w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

By Admin news październik 2019 r.

W nadchodzący weekend, adwokat Piotr Modzelewski już drugi rok z rzędu prowadzić będzie wykład w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Całodniowe zajęcia dotyczące wprowadzeniu do nauk prawnych dotyczyć będą w szczególności kwestii związanych z prawem i procedurą karną.

http://cns.uw.edu.pl/ii-zjazd-2019-20/


X 2019

Rodzice wytaczają powództwo na rzecz dziecka

By Admin news październik 2019 r.

Sąd Najwyższy w wyroku z 30 kwietnia 2019 roku (Sygn. akt I CSK 79/18) stwierdził, że rodzice mogą wytoczyć na rzecz dziecka powództwo bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Jest tak nawet w przypadku, gdyby wiązało się z ryzykiem przegranej i obciążeniem dziecka obowiązkiem zapłaty kosztów procesowych.

Czytaj całe orzeczenie


IX 2019

Obalenie wydziedziczenia

By Admin news wrzesień 2019 r.

Sąd Najwyższy w wyroku z 30 kwietnia 2019 roku (Sygn. akt I CSK 79/18) stwierdził, zobowiązany do zapłaty zachowku nie może w procesie o zachowek dla zstępnych wydziedziczonego stawiać zarzutu bezpodstawności wydziedziczenia. W celu obalenia wydziedziczenia musi wytoczyć osobny proces w którym stroną będzie również wydziedziczony.

Ustalenie bezpodstawności wydziedziczenia może być korzystne dla zobowiązanego do zapłaty zachowku w przypadku gdy zachowek dla wydziedziczonego byłby mniejszy niż dla jego zstępnych (czyli w sytuacji gdy wydziedziczony jest pełnoletni i ma prawo do zachowku w wysokości 1/2 udziału spadkowego, a jego zstępny jest małoletni i ma prawo do większego udziału (2/3 udziału spadkowego.

Należy dodać, że w sprawie o ustalenie bezpodstawności wydziedziczenia wytoczonej przez spadkobiercę testamentowego przeciwko wydziedziczonemu zstępnemu spadkodawcy oraz małoletnim zstępnym wydziedziczonego, małoletnich powinien reprezentować kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy (art. 99 w związku z art. 98 § 2 pkt 2 i § 3 k.r.o.) - por. uchwała Sądu Najwyższego z 13 marca 2008 r., III CZP 1/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 52.

Tym samy Sąd Najwyższy podtrzymał wykładnię przedstawioną w uchwale Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1975 r., III CZP 15/75, OSNC 1976, nr 3, poz. 38.

Czytaj całe orzeczenie


VIII 2019

Środki na subkoncie w ZUS w razie rozwodu

By Admin news sierpień 2019 r.

Sąd Najwyższy orzekł (postanowienie z 9 kwietnia 2019 roku), że podziała majątku wspólnego obejmuje nie tylko środki w OFE, ale również środki zgromadzone na subkoncie w ZUS.

Czytaj całe orzeczenie


VI 2019

Zbycie udziałów w spółce z o.o. bez zgody żony

By Admin news czerwiec 2019 r.

Sąd Najwyższy (wyrok z 4 kwietnia 2019 roku, sygnatura akt III CSK 146/17) stwierdził, że jeżeli udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków to ich zbycie (np. sprzedaż lub darowizna) bez zgody drugiego małżonka są nieważne, mimo, że wspólnikiem jest tylko jeden małżonek.

Czytaj całe orzeczenie


V 2019

Jak dzielić majątek po rozwodzie - nowe orzeczenie SN

By Admin news maj 2019 r.

W sprawie o sygnaturze III CZP 103/17 Sąd Najwyższy w dniu 23 lutego 2019 roku podjął uchwałę o następującej treści:

"W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału."

Sąd najwyższy przeciął tym samym pojawiające się wątpliwości i potwierdził linie dotychczasowego orzecznictwa. Jednocześnie z uwagi na fakt, że od ustania wspólności majątkowej mogło minąć już wiele czasu i majątek mógł ulec zmianom Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wszelkie zmiany majątkowe, do których doszło między chwilą ustania wspólności a chwilą działu - samoistne, przypadkowe oraz celowe, jak np. naturalne lub fizyczne zużycie składników majątkowych, a nawet ich utrata, wzrost wartości na skutek dokonanych nakładów, obciążenia rzeczowe, sytuacja rynkowa itp. - podlegają rozliczeniu, a następnie wyrównaniu w postaci spłat lub dopłat. Nie jest także wyłączone stosowanie reguł surogacji; w takim wypadku podziałowi podlegają składniki nabyte w zamian za przedmioty objęte wcześniej wspólnością małżeńską (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2017 r., II CSK 883/16, nie publ.).


III 2019

Brak odszkodowania za zdradę małżeńską

By Admin news marzec 2019 r.

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 2018 roku (sygn. akt IV CNP 31/17) stwierdził, że za zdradę małżeńską nie należy się żadne odszkodowanie. Można co najwyżej wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy małżonka dopuszczającego się zdrady za rozkład pożycia.

Wyrok zapadł w sprawie, która dotyczyła mężczyzny, którego żona bez jego wiedzy zdradzała go przez cały okres małżeństwa z jego własnym kolegą. Co więcej w wyniku zdrad urodziło się 4 dzieci. Ostatecznie małżeństwo zakończyło się rozwodem, a zdradzony mężczyzna zażądał od byłej żony i jej kochanka odszkodowania.

Sąd Najwyższy stwierdził w polskim systemie prawnym orzeczenie odszkodowania za zdradę było możliwe na podstawie art. 29 dekretu z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie (Dz.U.1945.48.270), który obowiązywał do 30 września 1950 r. (art. 1 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny Dz.U.1950.34.309). Zgodnie z jego brzmieniem w wyroku, orzekającym rozwód, sąd na żądanie małżonka niewinnego przyzna mu od małżonka winnego odszkodowanie za szkodę, spowodowaną przez rozwód, a w szczególności przez utratę korzyści, wynikających z majątkowej umowy małżeńskiej, oraz przez czyny, które stanowią podstawę orzeczenia o rozwodzie; ponadto sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę moralną.W aktualnym stanie prawnym prawo rodzinne nie ustanawia podobnych roszczeń, które mają chronić więzi pomiędzy małżonkami czy więzi pokrewieństwa. Dlatego orzeczenie odszkodowania za zdradę jest niedopuszczalne.

Co więcej Sąd Najwyższy wskazał, że zachowanie kochanka żony (uprawianie seksu z nieswoją żoną) nie było zakazane przez prawo, a więc nie można pociągnąć go do odpowiedzialność odszkodowawczej.

Opisywany wyrok sugeruje, że ewidentne pokrzywdzenie zdradzonego mężczyzny oraz brak przepisów chroniących jego dobra osobiste powinny skutkować interwencją ustawodawcy

tekst wyroku


X 2018

Projekt Akademia Paragrafu

By Admin news październik 2018 r.

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 (którego wiceprezesem jest adw. Piotr Modzelewski) realizuje projekt Akademia Paragrafu, którego celem jest edukacja młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w zakresie prawa. Do udziału w projekcie zgłosiło się 100 zespołów z całej Polski (łącznie ok. 300 uczestników). 7 października został im udostępniony pierwszy blok wiedzy - ponad 80 stron informacji i zadań z zakresu materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń.

Więcej informacji na temat projektu dostępne jest tutaj: https://paragraf22.eu/post/akademia/


VII 2018

Zachowek płacą również spadkobiercy obdarowanego.

By Admin news lipiec 2018 r.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 2018 roku (sygnatura akt I CSK 381/17) stwierdził, że zobowiązanym do zapłaty zachowku z tytułu otrzymania darowizny jest nie tylko obdarowany, ale także jego spadkobiercy, jeżeli zmarł przed darczyńcą.

Jest to wykładnia wykraczająca poza dosłowne rozumienie przepisów o zachowku w których mowa jest tylko o obdarowanych jako zobowiązanych do zapłaty zachowku a nie ich spadkobiercach. W rozumieniu Sądu Najwyższego: "Z chwilą dokonania darowizny po stronie obdarowanego powstał zalążek przyszłego potencjalnego zobowiązania do zapłaty kwoty tytułem zachowku. Obowiązek ten stanowił jeden z elementów sytuacji prawnomajątkowej obdarowanego i ziściłby się po jego stronie, gdyby dożył on otwarcia spadku. Ze względu na śmierć obdarowanego, w sytuację tę, w tym związany z nią potencjalny obowiązek, wstąpili pozwani jako spadkobiercy. Odmienne rozwiązanie byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby założyć, że obowiązek pokrycia zachowku obciążający obdarowanego ma charakter ściśle związany z jego osobą, za czym jednak, jak była mowa, nie przemawiają przekonujące argumenty. Następcy prawni obdarowanego nie mogą przy tym powoływać się na to, że otrzymali spadek wolny od obciążeń, co wynika z ogólnych zasad spadkobrania jako sukcesji uniwersalnej. Mogą natomiast ograniczyć swoją odpowiedzialność przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1012 k.c.)."

pełen tekst orzeczenia


XI 2017

Podróż służbowa kierowców zawodowych - wyrok TK

By Admin news listopad 2017 r.

Podstawowym i kompleksowym unormowaniem dotyczącym praw i obowiązków pracodawców i pracowników w sferze prywatnej jest kodeks pracy. Ustawodawca decyduje się jednak niekiedy na wyłączenie pewnych kwestii i uregulowanie ich w odrębnych ustawach z uwagi na specyfikę niektórych stosunków czy zawodów. Kodeks pracy jest wtedy stosowany subsydiarnie. Taki sposób regulacji został zastosowany także w odniesieniu do czasu pracy kierowców, którego tyczy się ustawa z 16 kwietnia 2004 r (dalej zwana ucpk). Akt ten wzbudzał kontrowersje niemal od początku swojego obowiązywania. Pierwsze problemy dotyczyły kwestii odpowiedniego stosowania kodeksu pracy, a konkretnie przepisów o podróży służbowej. Pytanie, czy kierowca zawodowy odbywa podróż służbową w rozumieniu kp, wywołało poważne rozbieżności orzecznicze i znalazło odpowiedź dopiero w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn, akt: II PZP 11/08), zgodnie z którą "kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p."

Powyższy stan rzeczy zmieniła nowelizacja ucpk, wprowadzając definicję legalną podróży służbowej kierowców i nakazując stosowanie do niej odpowiednio art. 775 par. 5. Paragraf ten odnosi się do par. 3 następnie odsyłając do par. 2 przepisu. Zgodnie z powyższymi:

 • § 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju - walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.
 • § 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.
 • § 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2.

Konstrukcja taka tworzy w konsekwencji wielopoziomowe odwołanie o charakterze kaskadowym ostatecznie odsyłając do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej zwane rozporządzeniem o podróży służbowej). Rozporządzenie to stanowi, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów za nocleg według rachunku z hotelu bądź innego obiektu zgodnie z limitami stanowiącymi załącznik do rozporządzenia lub, jeżeli pracownik nie przedstawi odpowiedniego rachunku, ryczałt w wysokości 25% wspomnianego limitu,. Norm powyższych nie stosuje się, jeżeli pracodawca zapewni pracownikowi bezpłatny nocleg. Wyrażenie bezpłatny nocleg nie zostało w rozporządzeniu doprecyzowane, co spowodowało kolejną falę rozbieżności. Na tym gruncie powstały dwie podstawowe linie orzecznicze. Niektóre składy orzekające uznawały, że nie można uznać, że kabina kierowcy co do zasady jest bądź nie jest bezpłatnym noclegiem - należy każdorazowo indywidualnie zbadać panujące w niej warunki. Pogląd ten jest usprawiedliwiony w szczególności zważywszy na Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r., które stwierdza, że: "dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania". Jeżeli więc utożsamimy "bezpłatny nocleg" i "odpowiednie miejsce do spania" dochodzimy do wniosku, że kabina kierowcy może bezpłatnym noclegiem w rozumieniu rozporządzenia o podróży służbowej, o ile spełnia odpowiednie wymogi.

Druga linia orzecznicza kategorycznie wyklucza możliwość uznania kabiny kierowcy za bezpłatny nocleg bez względu na panujące w niej warunki. Takie rozstrzygnięcie opiera się na założeniu, że rozporządzenie o podróży służbowej docelowo reguluje sytuację pracowników sfery budżetowej, a co za tym idzie nie sposób uznać, ze adekwatnym miejscem do spania będzie kabina samochodu. Bezpłatny nocleg oznacza więc hotel lub obiekty podobne. Z taką interpretacją zgodził się także Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt: II PZP 1/14) orzekając, że pojęcie "bezpłatny nocleg" i "odpowiednie miejsce do spania" nie mogą być utożsamiane, a więc kabina samochodu, nawet najlepiej przygotowana, nie spełnia definicji "bezpłatnego noclegu" w rozumieniu art. 9 rozporządzenia o należnościach z tytułu podróży służbowych. Uchwała ta nie uzyskała w prawdzie mocy zasady prawnej ale niezaprzeczalnie wyrażony w niej pogląd stał się dominującym.

W konsekwencji prezentowane przez SN rozumienie przepisów spowodowało konieczność poniesienia znacznych kosztów przez pracodawców, którzy obowiązani byli zwrócić kierowcom koszty noclegu za ubiegłe lata. Niezadowolenie pracodawców i ich przekonanie o niezgodności takiej interpretacji z Konstytucją RP doprowadziło ostatecznie do wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn, akt K 11/15). Wyrok stwierdza niezgodność art. 21a ucpk w związku z art. 77 5 kp w związku z art. 16 rozporządzenia o podróży służbowej z art. 2 Konstytucji.

Trybunał zgodził się z wnioskodawcą, Związkiem Pracodawców "Transport i Logistyka Polska", że konstrukcja tworząca wielostopniowe kaskadowe odwołanie jest niezgodna z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą jasności i precyzyjności przepisów oraz sprawia, ze unormowanie jest nieadekwatne do stanów faktycznych, do których ma być stosowane. Trybunał podkreśla, że z zasady demokratycznego państwa prawa wynika zasada zaufania obywateli do państwa i prawa oraz tak zwane zasady poprawnej legislacji, zgodnie z którymi unormowanie musi być poprawne językowo, a więc jasne i precyzyjne, dzięki czemu bez stosowania skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych można ustalić adresata oraz treść normy. Nie każda niejasność jest oczywiście naruszeniem Konstytucji - musi ona przekraczać pewien poziom, mieć charakter kwalifikowany. W przedmiotowej sprawie Trybunał ustalił, że na podstawie zaskarżonych przepisów nie sposób ustalić prosto i jednoznacznie dyspozycji normy, co świadczy o niekonstytucyjności przepisu. Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagę, że przy odesłaniu ustawowym do odesłania, które odsyła do rozporządzenia nie można określić pozycji hierarchicznej danej normy. W związku z tym mamy do czynienia z poważnym uchybieniem zasadom poprawnej legislacji.

Co więcej, pracodawcy działając w przekonaniu, że kabina pojazdu jest odpowiednim miejscem do spania przeznaczali znaczne środki na odpowiednie przystosowywanie pojazdów. Przekonanie to wytworzyło się min. w związku z powszechną praktyką, linią orzeczniczą a także przepisami prawa europejskiego. Prawo nie powinno wprowadzać obywateli w błąd i nie powinni oni ponosić negatywnych konsekwencji działania zgodnie z prawem. Przepisy rozporządzenia o podróży służbowej w rozumieniu nadanym uchwałami Sądu Najwyższego łamią w tym zakresie zasadę zaufania obywatela do państwa i prawa, a więc są niekonstytucyjne.

Kolejny zarzut do kwestionowanej konstrukcji dotyczy jej nieadekwatności do sytuacji faktycznej oraz złamania zasady równości. Art. 32 Konstytucji nie stanowił w prawdzie wzorca kontroli powołanego przez wnioskodawcę (czym Trybunał jest związany), ale brak równości wpływa również na ocenę z punktu widzenia art. 2 Konstytucji. Sytuacja, w której podmioty niepodobne (kierowcy oraz pracownicy sfery budżetowej) są traktowane w taki sam sposób i jednocześnie podmioty podobne (kierowcy i inni pracownicy mobilni) - w sposób różny, nosi znamiona dyskryminacji. Trybunał podkreśla, że możliwe jest skuteczne i zgodne z prawem stworzenie odrębnej kategorii: "podróż służbowa kierowców", ale musiałoby się to wiązać z oddzielnym uregulowaniem uwzględniającym specyfikę tego zawodu. Odesłanie do przepisów dotyczących zupełnie innej sfery stosunków powoduje nieadekwatność normowania oraz wiele problemów praktycznych, np. związanych z wykładnią pojęcia "bezpłatny nocleg", którego interpretacja budzi wątpliwości jedynie w stosunku do kierowców zawodowych.

Ostatecznie Trybunał zważył, że niejasność zaskarżonych przepisów ma charakter kwalifikowany a ich wykładnia powoduje wiele trudnych do usunięcia wątpliwości. Wątpliwości te spowodowały znaczne zwiększenie kosztu pracy (pracodawcy dodatkowo musieli zwrócić pracownikom należności za podróże służbowe z lat ubiegłych). Dlatego też art. 21a ucpk został uznany za niekonstytucyjny.

Na marginesie Trybunał zauważył, że niepewność co do tego, czy kierowca zawodowy w ogóle odbywa podróż służbową i czy kabina pojazdu jest bezpłatnym noclegiem utrzymuje się od wielu lat i racjonalny ustawodawca powinien był unormować tę kwestię dużo wcześniej. Jednocześnie wyrok przywołuje rozporządzenie unijne, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz warunków socjalnych kierowców, a które uznaje kabinę kierowców za miejsce odpowiednie do odbywania wypoczynku nocnego. Jeżeli polski ustawodawca chciał wprowadzić wyższy od unijnego standard powinien to zrobić w sposób jasny i nie budzący wątpliwości.

Na zakończenie warto wspomnieć o skutkach jakie przyniósł wyrok TK w sferze orzeczniczej Sądu Najwyższego a właściwie o braku jakichkolwiek skutków. W konsekwencji orzeczenia TK z porządku prawnego zniknęła podstawa prawna odsyłająca do rozporządzenia, na którego mocy przyznawano ryczałty. Sąd Najwyższy (min. w wyroku z dnia 21 lutego 2017 r., o sygn. akt: I PK 300/15) zdaje się jednak pomijać ten fakt - kontynuuje linię orzeczniczą sprzed wyroku TK i nakazuje wypłatę należności z tytułu podróży służbowej. W związku z powyższym trudno przewidzieć jak ostatecznie ukształtuje się sytuacja prawna zawodowych kierowców w zakresie ich czasu pracy i podróży służbowej i czy ustawodawca zdecyduje się dokładniej uregulować tę kwestię.


X 2017

Kary administracyjne

By Admin news 19 październik 2017 r.

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kpa (uchwalona 7 kwietnia 2017 r.) wprowadzająca do kodeksu Dział IVa, kompleksowo regulujący kwestię administracyjnych kar pieniężnych:

 • zakres stosowania przepisów,
 • definicja legalna kary administracyjnej,
 • dyrektywy nakładania kary,
 • odstąpienie od wymierzenia kary,
 • przedawnienie nakładania kary i jej egzekucji oraz
 • ulgi w nakładaniu kary.
1. Zakres stosowania przepisów

Nowe przepisy należy stosować zarówno w odniesieniu do stanów fatycznych powstałych po wejściu w życie ustawy jak i tych sprzed wejścia w życie, chyba że stan prawny obowiązujący w czasie zdarzenia jest dla podmiotu względniejszy.

Jeżeli istnieją przepisy odrębne normujące kwestie określonych kar administracyjnych regulację działu IVa stosuje się jedynie subsydiarnie. Nie stosuje się jej w ogóle gdy organ orzeka na podstawie przepisów o:

 • postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • odpowiedzialności porządkowej,
 • odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
2. Definicja legalna administracyjnej kary pieniężnej

Art. 189b wprowadza definicję legalną, zgodnie z którą administracyjną karą pieniężną jest sankcja o charakterze pieniężnym, nakładana w drodze decyzji przez organ administracji publicznej za naruszenie prawa przez osobę fizyczną, prawną lub ułomną osobę prawną (niedopełnienie obowiązków lub naruszenie zakazu). Dodatkowo, zgodnie z art. 189 e, strona nie ulega ukaraniu jeżeli do naruszenia doszło wskutek działania siły wyższej. Jeżeli strona zwleka z uiszczeniem należności do kwoty doliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości właściwej dla zaległości podatkowych.

3. Dyrektywy nakładania kary

Nakładając karę organ bierze pod uwagę: walory osobiste sprawcy naruszenia (osoby fizycznej), stopień przyczynienia się do naruszenia, korzyść osiągniętą z naruszenia, działania podjęte przez stronę w celu zniwelowania lub usunięcia skutków naruszenia; wagę i okoliczności naruszenia (szczególnie zagrożenie życia i zdrowia) oraz podobne naruszenia, których strona dopuściła się w przeszłości (także skazania za przestępstwa i wykroczenia).

4. Odstąpienie od nałożenia kary

Dział IVa wprowadza zasadę oportunizmu przy nakładaniu kary administracyjnej. Przejawia się to w nakazie odstąpienia od nałożenia kary i poprzestaniu na pouczeniu gdy waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub gdy za to samo zachowanie strona została już ukarana (w postępowaniu administracyjnym, karnym czy wykroczeniowym) a nałożona kara spełnia już cele, które miałaby spełniać przedmiotowa kara administracyjna (konstrukcja bardzo przypomina umorzenie absorpcyjne).

Dodatkowo, jeżeli powyższe przesłanki nie zachodzą, ale "pozwoli to na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna" organ wydaje postanowienie nakazujące stronie przedstawienie dowodów na usunięcie naruszenia lub powiadomienie określonych podmiotów o naruszeniu prawa. Jeżeli strona takie dowody przedstawi organ wyda decyzje o odstąpieniu od wymierzenia kary.

5. Przedawnienie

a) Przedawnienie nałożenia kary

Karta nie może zostać nałożona po upływie 5 lat od dnia naruszenia prawa lub wystąpienia jego skutków. Termin ten zostaje przerwany w wypadku ogłoszenia upadłości a zawieszony w przypadku: wniesienia środka zaskarżenia, wniesienia żądania ustalenia istnienia stosunku (sąd powszechny), zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej.

b) Przedawnienie egzekucji

Administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli od dnia, w którym powinna być wykonana upłynęło 5 lat. Bieg terminu zostaje przerwany w przypadku: ogłoszenia upadłości, zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony lub zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Ulgi w wykonywaniu kary

Organ może udzielić ulgi w wykonaniu kary (a więc jest to decyzja fakultatywna, uznaniowa) o ile zostaną spełnione przesłanki: strona złożyła wniosek o udzielenie ulgi a udzielenie jej jest uzasadnione ważnym interesem publicznym lub prywatnym. Należy pamiętać, że w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ulga taka może zostać udzielona jedynie gdy nie stanowi ona pomocy publicznej lub stanowi pomoc publiczną de minimis lub pomoc publiczną zgodną z wymogami określonymi w art. 189k par. 3 pkt 3 (ulga ma na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi (lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi), zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce i jednocześnie jest to zgodne z zasadami rynku wewnętrznego UE).

Ustawa przewiduje zamknięty katalog form udzielania ulgi, tj.:

 • odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 • odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 • umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części (umorzeniu ulegają także odsetki proporcjonalnie do umorzonej kwoty zobowiązania głównego)
> 4 3 2 1 <