PRAWO UPADŁOŚCIOWE

 

Kancelaria zajmuje się doradztwem w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w postępowaniach sądowych jak i negocjacjach. Poniżej znajduje się szczegółowy zakres usług:

Ogłoszenie upadłości

 • badanie czy istnieją podstawy prawne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • sprawdzenie czy członkowie zarządu będą zwolnieni od odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 • przygotowanie pod względem prawnym załączników do wniosku o upadłość
 • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • uzupełnianie wniosku o upadłość na wezwanie Sądu
 • postępowanie zażaleniowe w razie oddalenia wniosku o upadłość
 • dalsza reprezentacja przed Sądem aż do ogłoszenia upadłości

Monitoring postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

 • reprezentację w kontaktach z syndykiem oraz z sędzią-komisarzem i wierzycielami w trakcie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnym
 • regularne raportowanie o stanie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnym
 • pilnowanie terminów dla dokonania czynności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
 • wniosek o ustanowienie kuratora dla dłużnika,
 • wniosek o wprowadzenie nadzorcy sądowego,
 • wniosek o zarząd przymusowy nad majątkiem,
 • wniosek o zastosowanie środków przymusu wobec dłużnika,
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka
 • reprezentacja w postępowaniu o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego po sprzedaży jego domu lub mieszkania
 • reprezentacja w postępowaniu o umorzenie zobowiązań dłużnika będącego osobą fizyczną o umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym (art. 369 pu),
 • reprezentacja w postępowaniu o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
 • zgłaszanie sprzeciwów od listy wierzytelności,
 • reprezentacja w postępowaniu o uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zarzuty do planu podziału,
 • reprezentacji w Radzie Wierzycieli,
 • reprezentacja na Zgromadzeniach Wierzycieli,
 • wniosek o ukaranie lub odwołanie syndyka,
 • zgłaszanie propozycji układowych,
 • zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • wniosek o uchylenie układu,
 • zarzuty na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa,
 • zażalenie na zatwierdzenie oferenta,
 • pomoc prawna przy nabywania aktywów w postępowaniu upadłościowym
 • pomoc prawna przy zawieraniu układów ratalnych z wierzycielami publicznoprawnymi (ZUS, US, FGŚP),
 • wniosek o umorzenie postępowania,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym wszczętym po śmierci dłużnika
 • reprezentacja w postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 210 i nast. prawa restrukturyzacyjnego),
 • reprezentacja w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 227 i nast. prawa restrukturyzacyjnego),
 • reprezentacja w postępowaniu sanacyjnym (art. 283 i nast. prawa restrukturyzacyjnego),

Reprezentacja członków zarządu

 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym przeciwko członkom zarządu o odpowiedzialność za zobowiązania spółki - art. 299 ksh, art. 21 pu.,
 • reprezentacja w sprawie odpowiedzialności członków zarządu za zaobowiązania podatkowe art. 116 ordynacji podatkowej
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dla członków zarządu spółki - art. 373 pu,
 • obrona/oskarżanie przed sądem karnym w sprawach o podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o ogłoszenie upadłości - art. 522 pu
 • obrona/oskarżanie przed sądem karnym w sprawach o utrudnianie pracy syndyka lub sędziego komisarza przez dłużnika - art. 523 pu,
 • obrona/oskarżanie przed sądem karnym w sprawach odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o upadłość - art. 586 ksh,
 • obrona/oskarżanie przed sądem karnym w sprawach odpowiedzialności karnej za ukrywanie majątku - art. 300 kk
 • obrona/oskarżanie przed sądem karnym w sprawach odpowiedzialności karnej za tzw. pozorne bankructwo - art. 301 kk
 • obrona/oskarżanie przed sądem karnym w sprawach odpowiedzialności karnej za zaspokajanie wybranych wierzycieli - art. 302 § 1 kk
 • obrona/oskarżanie przed sądem karnym w sprawach odpowiedzialności karnej za tzw. łapownictwo upadłościowe - art. 302 § 2 kk

zobacz poradnik:zobacz poradnik: