PRAWO PRACY

Kontakt w zakresie prawa pracy: tel + 48 881 209 300

email:

Sprawy sądowe:

 • przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • odszkodowanie za mobbing,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu niezawarcia umowy o pracę,
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu śmierci pracownika,
 • zwrot kosztów podróży służbowej,
 • zapłata wynagrodzenia,
 • zapłata odprawy emerytalnej,
 • zapłata odprawy pośmiertnej,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • odszkodowanie od pracownika,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • zapłata za pracę w porze nocnej,
 • odszkodowanie za odwołanie z urlopu.

Umowy, regulaminy i inne dokumenty (przykłady):

W sądach pracy pracodawcy często przegrywają sprawy z powodu niedotrzymania warunków formalnych w zakresie formułowania i wypowiadania umów o pracę. Dostrzegając tą tendencję Kancelaria oferuje Państwu usługę polegającą na kontroli stosowanych u Państwa wzorców pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, bądź też sporządzenia nowych wzorców uwzględniających Państwa preferencje. Oferujemy sprawdzenie bądź przygotowanie wzorów umów o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony) stosowanych w Państwa firmie, wzorów wypowiedzeń poszczególnych umów, umów o zakazie konkurencji, jak również umów cywilnoprawnych. Dokładamy starań aby w formułowanych przez nas wzorcach umów jak najpełniej uwzględniać potrzeby Państwa firmy, zwłaszcza w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Sprawdzenie stosowanych wzorów umów bądź przygotowanie nowych wzorców to inwestycja, która zapewni Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa w relacjach z pracownikami, w tym zwłaszcza w sytuacji konfliktu z pracownikiem.

 1. umowy o pracę,
  • na czas określony,
  • na czas nieokreślony,
  • na okres próbny,
  • z agencją pracy czasowej,
  • na czas zastępstwa,
  • dla wykonania określonej pracy,
  • spółdzielcze,
  • telepraca
 2. kontrakt menedżerski,
 3. umowa o zakazie konkurencji:
  • w czasie trwania stosunku pracy,
  • po ustaniu stosunku pracy
 4. umowa o skierowanie na naukę:
  • w formach szkolnych,
  • w formach pozaszkolnych.
 5. umowa o łączne powierzenie mienia z obowiązkiem wyliczenia
 6. regulaminy:
  • pracy,
  • wynagradzania,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • postępowania pojednawczego,
  • regulamin zwolnień grupowych.
 7. dokumenty związane ze zwolnieniem pracownika:
  • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  • rozwiązanie umowy o pracę przy skróconym okresie wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie umowy o pracę z powodu mobbingu,
  • wystąpienie do związków zawodowych o informacje o osobach korzystających z ich ochrony,
  • zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
  • odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym go do pracy.

Porady prawne (przykłady):

 • analiza umów o pracę,
 • analiza umów o zakazie konkurencji,
 • analiza kontraktów menedżerskich,
 • badanie zasadności zwolnienia,
 • kwestie mobbingu i dyskryminacji,
 • sprawdzanie zasadności żądania zapłaty odszkodowania,
 • analiza regulaminów,
 • odprawy przy zwolnieniach grupowych,
 • badanie szans wygrania sprawy sądowej.

Szkolenia

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracowników. Tematykę szkolenia, odbywającego się z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i uwzględniającego najnowsze tendencje w orzecznictwie z zakresu prawa pracy, dostosowujemy do Państwa potrzeb. Szkolenia odbywają się w siedzibie Klienta w dogodnym dla Państwa terminie. Przykładowo, Przedsiębiorcom proponujemy szkolenia dla osób zarządzających zasobami ludzkimi czy też odpowiedzialnymi za kadry dotyczące zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Zważywszy na udział Zespołu Kancelarii w projektach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Podmiotom zajmującymi się osobami mającymi trudności na rynku pracy szczególnie polecamy szkolenie dla takich osób dotyczące praw i obowiązków pracowniczych.


zobacz poradnik:zobacz poradnik:zobacz poradnik: