PRAWO PODATKOWE

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa podatkowego dla Klientów indywidualnych i firm:

 • udzielanie wyjaśnień o zakresie zobowiązań podatkowych;

 • przygotowywanie opinii prawno - podatkowych;
 • weryfikacja pod względem podatkowym projektów umów;
 • pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych;
 • przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. wnioski o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pisma wyjaśniające przyczyny korekt deklaracji podatkowych , itp.);
 • przygotowywanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do WSA;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych

 

PODATKI DOCHODOWE

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów dla celów podatkowych;
 • analizę podatkową dotychczas stosowanych umów oraz przygotowywanie zmian wraz omówieniem zasad dokumentowania transakcji przeprowadzanych na ich podstawie;
 • analizę podatkową fuzji, przejęć, restrukturyzacji kapitałowej oraz likwidacji podmiotów gospodarczych między innymi w zakresie oceny ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań, optymalizacji obrotu udziałami/akcjami, minimalizowania ryzyk podatkowych związanych z przejęciem majątku, a także optymalizację likwidacji działalności
 • planowanie inwestycji ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych, włączając w to struktury międzynarodowe;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych podatkowo sposobów gromadzenia środków na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym sporządzanie opracowań porównawczych poszczególnych sposobów finansowania działalności ;
 • pożyczki wewnątrz-grupowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień cen transferowych, "niedostatecznej kapitalizacji" oraz - w przypadku finansowania z zagranicy - podatków u źródła (withholding taxes);
 • doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analiza prawno-podatkowych skutków nabywania/zbywania papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

Podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • planowanie struktur zatrudniania cudzoziemców pod kątem optymalizacji oszczędności podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • planowanie struktur zatrudnienia polskich obywateli za granicą pod kątem optymalizacji oszczędności podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • opracowywanie najbardziej efektywnych, pod względem obciążeń podatkowych i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, struktur wynagradzania menadżerów, członków zarządu i rad nadzorczych;
 • planowanie rozliczeń podatkowych dla cudzoziemców;
 • pomoc w przygotowaniu cudzoziemców, dyrektorów oraz pracowników do kontroli podatkowych/skarbowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

PODATKI POŚREDNIE

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • bieżące doradztwo ukierunkowane na prawidłowość rozliczeń podatku VAT;
 • pomoc i doradztwo związane z zagadnieniami europejskiego systemu VAT (pomoc w dostosowaniu działalności do przepisów Unii Europejskiej, pomoc w rozliczaniu podatku VAT w innych krajach Unii);
 • asystę oraz konsultacje z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych;
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku VAT;
 • analizę obowiązujących umów;
 • ocenę podatkową przyszłych umów, na etapie ich negocjacji oraz pomoc w przygotowaniu projektów nowych umów;
 • opracowywanie i implementację struktur minimalizujących ryzyko w zakresie podatku VAT w kraju oraz poza jego granicami (w tym, w szczególności w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych) oraz optymalizacja struktur już istniejących; ;
 • doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców na podstawie Ósmej oraz Trzynastej Dyrektywy;
 • konsultacje i asystę przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego podatku oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT;
 • prowadzenie rejestrów VAT dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów polskiego VAT.

INNE PODATKI

 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn;
 • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

PLANOWANIE PODATKOWE

Zakres świadczonych usług obejmuje obszary związane m.in. z:

 • opodatkowaniem zakładów, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców w Polsce oraz opodatkowanie spółek, zakładów, oddziałów i przedstawicielstw polskich przedsiębiorców za granicą;
 • analizą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pod kątem opodatkowania działalności naszych klientów oraz optymalizacji zobowiązań podatkowych;
 • planowanime inwestycji krajowych, ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych.

DORADZTOWO BIEŻĄCE

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności klienta;
 • analizę umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych;
 • konsultacje e-mailowe dotyczące problematycznych spraw;
 • reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi (przygotowywanie wniosków, , itd.);
 • uczestnictwo w spotkaniach; ustalenia dokonane w trakcie spotkań mogą być - na życzenie klienta - potwierdzone pisemnymi opiniami.

W sprawach podatkowych specjalizuje się Michał Zdyb