PRAWO RODZINNE I OSOBOWE

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i osobowego. Adwokat Piotr Stączek prowadzi również niekomercyjny serwis internetowy www.separacja.pl, dotyczący problematyki prawnej związanej z rozwodami i separacją.

W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku bądź pozwu do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych.

Z rodzajów spraw należałoby wymienić:

1. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

 • separacja na zgodny wniosek małżonków,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód/separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej,
 • rozwód/separacja z ustalaniem kontaktów z dzieckiem,
 • rozwód/separacja z orzekaniem o winie,
 • rozwód/separacja z ustalaniem alimentów na dzieci,
 • rozwód/separacja z ustalaniem alimentów dla małżonka,
 • rozwód/separacja z ustalaniem podziału mieszkania,
 • rozwód/separacja z podziałem majątku,
 • rozwód/separacja z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa,
 • rozwód/separacja z wnioskiem o eksmisję,
 • rozwód/separacja dla osób mieszkających za granicą,
 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego,
 • unieważnienie małżeństwa cywilnego,
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

2. Sprawy związane z alimentami

 • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka,
 • podwyższanie/obniżanie alimentów,
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
 • stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności wyrokowi alimentacyjnemu,
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
 • alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu,
 • wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi,
 • umowy alimentacyjne.

3. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),
 • ustalenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • nadanie nazwiska ojca,
 • zmiana nazwiska

4. Sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą

 • rozwiązanie przysposobienia,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,
 • zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką,
 • zwolnienie opiekuna,
 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności,
 • ustanowienie kuratora,
 • zwolnienie z obowiązku sporządzenia inwentarza przez opiekuna
 • zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności,
 • przyznanie opiekunowi wynagrodzenia,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu,
 • wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków,
 • zwolnienie z obowiązku objęciem opieką,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego,
 • ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka,
 • ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa,
 • ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego,
 • ustanowienie kuratora dla osoby ułomnej,
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej,
 • ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
 • uchylenie kurateli.

5. Sprawy związane z zawarciem małżeństwa

 • zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • ustalenie czy małżeństwo może być zawarte,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną/niedorozwojem umysłowym
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

6. Sprawy majątkowe

 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • zniesienie wspólności ustawowej,
 • umowy majątkowe małżeńskie.

7. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • wydanie dziecka,
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego.

8. Sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia

 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe,

9. Sprawy dotyczące opieki

 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,
 • wydanie zarządzenia dla ochrony osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku,
 • zwolnienie od obowiązku objęcia opieki,
 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności w ważniejszej sprawie, która dotyczy osoby lub majątku pozostającego pod opieką,
 • ustanowienie kuratora z powodu przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki,
 • ustanowienie kuratora w celu reprezentacji osoby pozostającej pod opieką,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku sporządzenia inwentarza majątku,
 • złożenie do depozytu sądowego kosztowności osoby pozostającej pod opieką,
 • wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem osoby pozostającej pod opieką,
 • zwolnienie z opieki,
 • zaprzestanie prowadzenia pilnych spraw przez opiekuna,
 • zwolnienie opiekuna od obowiązku złożenia rachunku końcowego.

10. Sprawy dotyczące kurateli

 • kurator dla reprezentacji dziecka,
 • kurator dla dochodzenia ojcostwa,
 • kurator dla zarządu nad darowizną lub spadkiem dla dziecka,
 • kurator dla dziecka poczętego lecz jeszcze nie urodzonego,
 • kurator dla osoby ułomnej,
 • kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,
 • kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
 • wynagrodzenie dla kuratora,
 • uchylenie kuratora.

zobacz poradnik:zobacz poradnik:zobacz poradnik: