PRZEDSTAWICIELSTWO:

Zgodnie z Ustawą o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) utworzenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego wymaga rejestracji w Rejestrze Przedstawicielstw Przedsiębiorców Zagranicznych. Rejestracji takiej dokonuje się poprzez złożenie wniosku, sporządzonego w języku polskim, który powinien zawierać:

  • Nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy tworzącego przedstawicielstwo,
  • Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
  • Imię, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania
  • przedsiębiorcy zagranicznego,
  • Adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Aby powyższy wniosek mógł zostać złożony, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • urzędowego odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
  • uwierzytelnionej urzędowo kopii dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 1, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;
  • uwierzytelnionej kopii dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy przedstawicielstw utworzonych przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wszelkie późniejsze zmiany danych znajdujących się w rejestrze dotyczące stanu faktycznego i prawnego należy zgłosić do rejestru, podobnie jak fakt rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorcy oraz informację o utracie przez tego przedsiębiorcę prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem.

Informujemy, iż dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą powinien być poświadczony przez apostille lub przez legalizację (chyba że państwo wystawiające zawarło z RP stosowną umowę znoszącą taki obowiązek).

Opłata skarbowa od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wynosi 1000 zł.