POMOC PRAWNA W ZAKRESIE SPORÓW KOROPRACYJNYCH

Wspólników lub akcjonariuszy decydujących się na założenie spółki łączy realizacja wspólnych celów. Nie zawsze jednak udaje się je bezkonfliktowo realizować. Niestety w praktyce korporacyjnej mogą pojawiać się sprzeczne interesy. Dlatego też ustawodawca przewidując takie sytuacje wprowadził regulacje dotyczące zaskarżania uchwał w spółkach kapitałowych. Kancelaria świadczy pomoc w tym zakresie. Przede wszystkim w sprawach dotyczących uchylania oraz stwierdzenia nieważności uchwał w spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerami +48 22 499 33 22 oraz +48 609 409 864 lub wysyłając zapytanie na adres e -mail:  

INFORMACJE O PODSTAWACH PRAWNYCH ZASKARŻANIA UCHWAŁ SPÓŁEK

Kodeks spółek handlowych przyznaje prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej określonemu katalogowi osób. Powództwo przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; ( przywołany wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej ); akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Podstawą do stwierdzenie nieważności uchwał jest sprzeczność z ustawą, natomiast uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może zostać uchylona. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością podstawy prawne stwierdzenia nieważności uchwał oraz uchylenia są takie same jak w przypadku spółek akcyjnych. Jednakże katalog osób mających legitymacje czynną do zaskarżenie uchwał w spółce z o.o. nie jest dokładnie taki sam, jak w przypadku spółki akcyjnej.

Obok podstaw prawnych zaskarżania uchwał dopuszczanych przez kodeks spółek handlowych w polskiej praktyce sporów korporacyjnych ukształtowała się też droga zaskarżania uchwał z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Uchwały, które są zaskarżane z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego nazywane są uchwałami nieistniejącymi. Zaskarżanie uchwał z art 189 kpc w nie przewiduje zamkniętego katalogu osób mających prawo zaskarżać uchwały. Nie jest też ograniczane terminem, w przeciwieństwie do zaskarżeń przewidywanych przez kodeks spółek handlowych.

Sądem właściwym do którego należy wnieść powództwo o zaskarżenie uchwał w Warszawie będzie Sąd Okręgowy znajdujący się przy ul. Czerniakowskiej 100.

Poza tym kancelaria świadczy pomoc w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju innych konfliktów interesów mogących występować w spółce, gdzie nie konieczne jest zaskarżanie uchwał np.: wyłączenie wspólnika ze spółki, powództwo akcjonariusza o udzielenie informacji o spółce.