PROWADZENIE SPÓŁEK


Jednym z rodzajów standardowych usług z zakresu obsługi przedsiębiorców jest pomoc w ich prowadzeniu. Sprawy z zakresu prawa spółek to przykładowo (w porządku alfabetycznym):

 • dopłaty,
 • likwidacja spółek,
 • łączenie spółek,
 • obniżenie kapitału,
 • ogłoszenie upadłości,
 • podwyższenie kapitału zakładowego,
 • regulamin rady nadzorczej,
 • regulamin zarządu,
 • rozwiązanie spółki,
 • sprzedaż udziałów lub akcji,
 • udzielenie i odwołanie prokury,
 • wyłączenie wspólnika,
 • zamknięcie roku obrotowego,
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników,
 • zastaw na udziałach lub akcjach
 • zmiany składu organów spółki,
 • zmiany umowy spółki.

Mając na uwadze, iż znaczna część spraw związanych z prowadzeniem spółki wywołuje konsekwencje podatkowe, Kancelaria oferuje także pomoc w ocenie skutków podatkowych określonych zdarzeń.