OPINIOWANIE I SPORZĄDZANIE UMÓW

W obrocie gospodarczym coraz rzadziej spotyka się umowy zawierane ustnie, gdyż większość kontraktów zawierana jest w formie pisemnych umów. W celu przygotowania takich umów przedsiębiorcy często korzystają z istniejących na rynku wzorców umów. Powstaje jednak zawsze pytanie, czy dany wzór umowy zabezpiecza dostatecznie interesy danej strony i czy tekst umowy zaproponowany przez drugą stronę naprawdę jest zupełnie "standardowy" ?

W opisanych powyżej sytuacjach warto jest zamówić kompleksową opinię prawną o projekcie umowy. Pozwoli to na uniknięcie wielu kłopotów związanych z nieprecyzyjnymi bądź rażąco niekorzystnymi zapisami umowy. Jest to tym bardziej istotne, że zwykle z daną umową wiąże się określone ryzyko finansowe. Ponadto często umowy wiążą firmę przez dłuższy okres czasu i powinny być tak skonstruowane, żeby nie istniała potrzeba ich późniejszej renegocjacji.

Przede wszystkim jednak należy dążyć do zaproponowania drugiej stronie własnego projektu umowy. Pozwala to na ustalenie treści umowy w sposób bardziej korzystny, który lepiej odzwierciedla nasze interesy. Wbrew pozorom takie podejście nie jest bardziej pracochłonne bądź kosztowne. W praktyce o wiele trudniej bowiem przekonać drugą stronę do zmian w "jej projekcie", nawet gdy wymaga tego interes obu stron. Często wynika to z prozaicznego faktu, że autor projektu umowy jest przywiązany do swojego dzieła i w propozycjach zmian widzi zagrożenie.

Kancelaria oferuje także możliwość dokonania oceny podatkowej projektów umów, w tym proponowanie zmian w treści umowy mających w celu optymalizację

rozliczeń podatkowych.

Kancelaria oferuje możliwość przygotowania bądź opiniowania większości popularnych umów występujących w obrocie gospodarczym. Przykładowo można wymienić (w porządku alfabetycznym):

 • kontrakt menedżerski,
 • umowa agencyjna,
 • umowa bocznicowa,
 • umowa darowizny,
 • umowa dostawy,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa komisu,
 • umowa leasingu,
 • umowa najmu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę,
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o współpracy,
 • umowa o zakazie konkurencji.
 • umowa poręczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa przechowania,
 • umowa przewozu,
 • umowa składu,
 • umowa spedycji,
 • umowa spółki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa użyczenia,
 • umowa zastawu,
 • umowa zlecenia,

Możliwe jest również opracowanie lub zaopiniowanie umów mieszanych lub niestandardowych.