ODDZIAŁY FIRM ZAGRANICZNYCH

Zgodnie z Ustawą o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) utworzenie oddziału wymaga rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Rejestracji takiej dokonuje się poprzez:

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  1. Załączenie danych osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
  2. Załączenie opisu działalności oddziału
  3. Załączenie danych osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego wraz z notarialnie poświadczonym wzorem podpisu tej osoby
  4. Załączenie odpisu aktu założycielskiego, umowy lub statutu na podstawie którego działa przedsiębiorca oraz uwierzytelnione tłumaczenie na polski
  5. Załączenie informacji o oficjalnym adresie powstającego oddziału.
 2. Powiadomienie Urzędu Skarbowego o rejestracji oddziału.
 3. Uzyskanie numeru statystycznego oddziału (REGON)
 4. Założenie rachunku bankowego oddziału
 5. Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i dalsze rejestracje dla celów podatkowych oraz uzupełnienie wpisu do KRS o numery NIP i REGON.

Opłaty związane z powyższą rejestracją to 500 zł za wpis i 100 zł za obowiązkowe ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Łączny czas trwania procedury rejestracji to około 8-12 tygodni