UPRAWNIENIA

Adwokat Piotr Stączek posiada uprawnienia adwokackie i został wpisany pod nr 1909 na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze w zakres usług, które mogą być świadczone przez adwokata, wchodzi szeroko pojęta pomoc prawna, polegająca w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Adwokat może na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa reprezentować Państwa interesy na terenie całego kraju. Uprawnienie do występowania przed sądami obejmuje sądy wszystkich instancji, poczynając od sądów rejonowych, a kończąc na Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym. Z pomocy adwokata można również skorzystać w postępowaniu przed wszelkimi urzędami administracji rządowej i samorządowej.

Uprawnienia adwokackie nie są również ograniczone do określonego rodzaju spraw, jak to jest np. w przypadku radców prawnych, ale obejmują wszystkie gałęzie prawa. Adwokatowi można więc zlecić prowadzenie sprawy cywilnej, karnej, gospodarczej, ale także administracyjnej i z zakresu prawa rodzinnego oraz podatkowego.