prawo Kancelaria Adwokacka w Warszawie
Kancelaria
Obsługa firm
Klienci indywidualni
Cennik
Zespół Kancelarii
Doświadczenie
Kariera
Porada online
Kontakt, rachunek bankowy
Kancelaria Adwokacka adwokat porady prawne
  Siedziba Kancelarii   Adwokat Piotr Stączek  

Gmach Sądu Najwyższego

 
English version Attorney
Adres Kancelarii

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Piotr Stączek

  ul. Wąwozowa 11
  02-796 Warszawa

  tel.: 22 499 33 22
  tel. kom.: 609 409 864
  faks: 22 448 09 97

  email: 

uprawnienia

Adwokat Piotr Stączek jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.
 więcej


PRAWO RODZINNE I OSOBOWE

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i osobowego. Adwokat Piotr Stączek prowadzi również niekomercyjny serwis internetowy www.separacja.pl, dotyczący problematyki prawnej związanej z rozwodami i separacją.
W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku bądź pozwu do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych. Z rodzajów spraw należałoby wymienić:

1. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

 • separacja na zgodny wniosek małżonków,

 • rozwód bez orzekania o winie,

 • rozwód/separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej,

 • rozwód/separacja z ustalaniem kontaktów z dzieckiem,

 • rozwód/separacja z orzekaniem o winie,

 • rozwód/separacja z ustalaniem alimentów na dzieci,

 • rozwód/separacja z ustalaniem alimentów dla małżonka,

 • rozwód/separacja z ustalaniem podziału mieszkania,

 • rozwód/separacja z podziałem majątku,

 • rozwód/separacja z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa,

 • rozwód/separacja z wnioskiem o eksmisję,

 • rozwód/separacja dla osób mieszkających za granicą,

 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego,

 • unieważnienie małżeństwa cywilnego,

 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

2. Sprawy związane z alimentami

 • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka,
 • podwyższanie/obniżanie alimentów,

 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,

 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,

 • stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,

 • wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności wyrokowi alimentacyjnemu,

 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,

 • alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu,

 • wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi,

 • umowy alimentacyjne.

3. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),

 • ustalenie macierzyństwa,

 • uznanie dziecka,

 • zaprzeczenie ojcostwa,

 • zaprzeczenie macierzyństwa,

 • unieważnienie uznania dziecka,

 • nadanie nazwiska ojca,

 • zmiana nazwiska

4. Sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą

 • przysposobienie,

 • adopcja zagraniczna,

 • rozwiązanie przysposobienia,

 • ubezwłasnowolnienie,

 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,

 • zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką,

 • zwolnienie opiekuna,

 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności,

 • ustanowienie kuratora,

 • zwolnienie z obowiązku sporządzenia inwentarza przez opiekuna

 • zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności,

 • przyznanie opiekunowi wynagrodzenia,

 • zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu,

 • wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków,

 • zwolnienie z obowiązku objęciem opieką,

 • zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego,

 • ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka,

 • ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa,

 • ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego,

 • ustanowienie kuratora dla osoby ułomnej,

 • ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej,

 • ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,

 • uchylenie kurateli.

5. Sprawy związane z zawarciem małżeństwa

 • zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,

 • ustalenie czy małżeństwo może być zawarte,

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku,

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną/niedorozwojem umysłowym

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

6. Sprawy majątkowe

 • podział majątku wspólnego,

 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,

 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,

 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,

 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,

 • zniesienie wspólności ustawowej,

 • umowy majątkowe małżeńskie.

7. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • przyznanie władzy rodzicielskiej,

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,

 • ustalenie kontaktów,

 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

 • wydanie dziecka,

 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,

 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,

 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,

 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,

 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego.

8. Sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia

 • ubezwłasnowolnienie całkowite,

 • ubezwłasnowolnienie częściowe,

9. Sprawy dotyczące opieki

 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,

 • wydanie zarządzenia dla ochrony osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku,

 • zwolnienie od obowiązku objęcia opieki,

 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności w ważniejszej sprawie, która dotyczy osoby lub majątku pozostającego pod opieką,

 • ustanowienie kuratora z powodu przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki,

 • ustanowienie kuratora w celu reprezentacji osoby pozostającej pod opieką,

 • zwolnienie opiekuna z obowiązku sporządzenia inwentarza majątku,

 • złożenie do depozytu sądowego kosztowności osoby pozostającej pod opieką,

 • wynagrodzenie za sprawowanie opieki,

 • zwolnienie opiekuna z obowiązku przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem osoby pozostającej pod opieką,

 • zwolnienie z opieki,

 • zaprzestanie prowadzenia pilnych spraw przez opiekuna,

 • zwolnienie opiekuna od obowiązku złożenia rachunku końcowego.

10. Sprawy dotyczące kurateli

 • kurator dla reprezentacji dziecka,

 • kurator dla dochodzenia ojcostwa,

 • kurator dla zarządu nad darowizną lub spadkiem dla dziecka,

 • kurator dla dziecka poczętego lecz jeszcze nie urodzonego,

 • kurator dla osoby ułomnej,

 • kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,

 • kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,

 • wynagrodzenie dla kuratora,

 • uchylenie kuratora.

Copyright: © 2003-2010 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne