AKTUALNE WIADOMOŚCI

 


XI 2016

Konferencja naukowe "Licencja na bezpieczeństwo"

By Admin news 30 listopad 2016r

2 i 3 grudnia 2016 r. o godz. 9 w sali im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie, odbędzie się konferencja naukowe "Licencja na bezpieczeństwo" organizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, którego członkami jest dwóch pracowników naszej kancelarii. Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek jest patronem konferencji.

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: ekspercką i studencko-doktorancką. Ich wspólnym mianownikiem będzie problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób w życiu codziennym. Świadomie pomijając zagadnienia bezpieczeństwa państwa oraz zwalczania globalnych zagrożeń, skupimy się na bezpieczeństwie zawodowym, rodzinnym i osobistym. Zgłębimy m. in. tematykę przestępczości wymierzonej w określone grupy wiekowe lub zbiorowości społeczne, zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu czy dokonywania ryzykownych transakcji. Zaakcentujemy profilaktykę i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń, nie ignorując jednocześnie sposobów minimalizowania ich ewentualnych skutków.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępnych jest na stronie www.paragraf22.eu


VI 2016

Sytuacja prawna obywateli po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

By Admin news 23 czerwiec 2016r

W związku z wynikiem przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (potocznie Brexitem) pojawia się wiele pytań o sytuację prawną obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na mocy art. 20 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiejjest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Jeśli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej rzeczywiście opuści Unię Europejską, jego obywatele utracą status obywateli Unii Europejskiej. Czy dotknie to wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa? Ci spośród nich, którzy mają polskich przodków, mogą skorzystać z procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego, jeśli ich przodkowie z różnych względów go nie utracili. Przez potwierdzenie obywatelstwa polskiego osoby te nabędą również akcesoryjne wobec niego obywatelstwo Unii Europejskiej.

Jeśli zastanawiasz się, czy posiadasz polskie obywatelstwo i chciałbyś skorzystać z procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego, możemy rozwiać Twoje wątpliwości.Wstępna analizasprawy jest bezpłatna.


V 2016

Mobbing na uczelniach wyższych

By Admin news 17 maj 2016r

Każda osoba, która czuje się ofiarą mobbingu, a więc zachowania stanowiącego długotrwałe i uciążliwe prześladowanie ze strony współpracowników lub przełożonych, ma możliwość ubiegania się o ochronę swoich praw - dotyczy to także tych, którzy pracują w środowiskach nie kojarzących się zwykle z tego typu praktykami. Obecnie, mobbing coraz częściej zdarza się nie tylko w zawodach, z którymi zwyczajowo jest kojarzony (np. wśród pracowników wielkich korporacji czy osób wykonujących proste, niewymagające kwalifikacji prace) i z jego objawami spotkać się można praktycznie w każdej branży. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, mobbing obecny jest również na uczelniach wyższych - jego ofiarami padają zarówno młodzi pracownicy naukowi jak i profesorowie z długoletnim stażem. Do najczęstszych rodzajów tego typu praktyk należy m. in. niezapowiedziane odbieranie prowadzących zajęć lub zmiana ich grafiku, zlecanie niewdzięcznych lub czasochłonnych prac czy utrudnianie rozwoju kariery naukowej.


V 2016

Konferencja naukowa

By Admin news 13 maj 2016r

31 maja 2016 r. o godz. 9 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica - budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat 72 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość - część II" organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, którego członkami jest dwóch pracowników naszej kancelarii. Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek jest patronem konferencji.

Tematem wydarzenia będzie omówienie pierwszych miesięcy obowiązywania istotnych zmian w polskim systemie prawa i procedury karnej, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r., jak również analiza dalszych zmian w tym zakresie.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępnych jest na stronie www.paragraf22.eu


II 2016

Diety kierowców

By Admin porady 17 luty 2016r

Roszczenia o wypłatę dodatkowych składników wynagrodzenia kierowców odbywających podróże zagraniczne (diety, ryczałty) stanowią częsty przedmiot sporów sądowych między pracownikiem a pracodawcą. Kwestie te od zawsze są przedmiotem licznych kontrowersji (w szczególności w zakresie możliwości żądania zapłaty ryczałtów w sytuacji, w której zapewnione zostało miejsce noclegowe w kabinie pojazdu) w świetle przepisów krajowych oraz międzynarodowych (w tym unijnych). W celu ujednolicenia interpretacji i usunięcia wszelkich wątpliwości, kwestie te zostaną w najbliższym czasie zbadane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przez polski Trybunał Konstytucyjny. Wyroki wydane przez każdy z nich mogą mieć istotny wpływ na sytuacje stron sporów o wypłatę diet i ryczałtów - sądy powszechne prowadzące te sprawy często więc decydują się zawiesić postępowania w oczekiwaniu na wiążące rozstrzygnięcie. Na obecnym etapie składanie pozwu o zapłatę zaległych należności z tytułu diet i ryczałtów może być więc ryzykowne, z drugiej jednak strony - niepewność prawna nie powoduje wstrzymania biegu terminu przedawnienia. Doradzamy wystąpienie do sądu o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko pracodawcy, który może zalegać z płatnościami - w ten sposób, przy stosunkowo niewielkich kosztach, możemy zabezpieczyć nasze roszczenia na dodatkowe 3 lata.


XII 2015

Emerytura w Polsce i w USA - jak uzyskać optymalne świadczenie?

By Admin porady 7 grudzień 2015r

Wiele osób, które wyjechało do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia tam pracy zarobkowej posiada uprawnienia emerytalne zarówno w Polsce jak i w USA. Zasady wypłacania świadczeń w takiej sytuacji reguluje życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie 2 kwietnia 2008 r. Tworzy ona dwa systemy wypłacania świadczeń polskich - pełen i proporcjonalny. Zasadą jest, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia wyliczone w systemie pełnym, chyba, że te wynikające z systemu proporcjonalne są dla ubezpieczonego korzystniejsze.

Świadczenia pełne są co do zasady wyższe, jednak zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w ramach tzw. Windfall Elimination Provision, w przypadku pobierania pełnego świadczenia w Polsce, świadczenie amerykańskie zostaje pomniejszone. Oznacza to, że dla wielu osób, mimo, iż świadczenie pełne jest korzystniejsze z perspektywy Polski, to biorąc pod uwagę łączną wysokość pobieranej emerytury - korzystniej byłoby zdecydować się na świadczenie proporcjonalne. Mimo to, w wielu sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wbrew woli i interesowi ubezpieczonych, przyznaje emeryturę pełną. W takiej sytuacji, konieczne jest odwoływanie się od decyzji na drodze sądowej.


XII 2015

Czy menadżer ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

By Admin porady 5 grudzień 2015r

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z kodeksu pracy, menadżerowie (a więc osoby zajmujące stanowiska kierownicze, samodzielnie zarządzające grupą pracowników lub częścią przedsiębiorstwa) nie mogą żądać wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wynika to ze specyfiki ich pracy oraz potrzeb pracodawcy i często znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanym przez nich wynagrodzeniu podstawowym.

Warto jednak pamiętać, że jeśli praca w nadgodzinach ma charakter stały, nie zaś incydentalny, wynika z nieprawidłowej organizacji pracy w przedsiębiorstwie lub związana jest z podejmowaniem przez menadżera działań mających charakter pracy merytoryczne (na równi z podległymi pracownikami), nie zaś zarządczej, opisana wyżej zasada doznaje uszczerbku i żądanie wynagrodzenia za przepracowane dodatkowe godziny jest możliwe. W takiej sytuacji, konieczne jest najczęściej skierowanie sprawy przeciwko pracodawcy na drogę sądową.


XII 2015

ZMIANY W PRAWIE ROZWODOWYM

By Admin Nowe przepisy 2 grudzień 2015r

29 sierpnia 2015r. weszły w życie zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dot. wyroku rozwodowego, których celem jest zabezpieczenie prawa dziecka do wychowania i kontaktów z obojgiem rodziców, którzy z oczywistych względów najczęściej po rozwodzie nie mieszkają razem.

Pierwsza zmiana dotyczy precyzyjnego określenia formy zawarcia porozumienia pomiędzy rodzicami (dotyczącego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie), które po reformie musi być zawarta w formie pisemnej (art. 58 § 1).

Nowe przepisy przyznają prym woli rodziców tzn. dopiero wtedy gdy strony nie zawrą wspomnianego porozumienia to sąd (uwzględniając oczywiście prawo dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców) będzie rozstrzygał o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, władza ta, co do zasady, przyznawana jest obojgu rodzicom. Istnieje oczywiście możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych tylko obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (§ 1a).

Według nowych przepisów, sąd nie musi już regulować kontaktów między rodzicami i małoletnim dzieckiem, jeżeli strony sobie tego nie życzą tzn. na ich zgodny wniosek (§ 1b).
> 7 6 5 ... 3 2 1 <