POMOC Z ZAKRESU PRAWA KANONICZNEGO

Pomoc z zakresu prawa kanonicznego dotyczy przede wszystkim procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, niepoprawnie nazywanego procesem o rozwód kościelny. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, jest postępowaniem bardzo skomplikowanym, znacznie różniącym się od procesu o rozwód cywilny. Praktyka pokazuje, ze osoby próbujące uczestniczyć w takim procesie samodzielnie, często nie uzyskują korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Nieznajomość prawa kanonicznego, często już na początku pozbawia takie osoby szans skutecznego dowodzenia swoich racji. Dlatego też w ramach kancelarii, pomoc z zakresu prawa kanonicznego zapewniają osoby specjalistycznie wykształcone i biegłe w prawie kanonicznym.

Kontakt w sprawie usług z zakresu prawa kanonicznego
- prawnik, kanonista Dominik Orzeł

tel.: 792 991 106

email: lub


UNIEWAŻNIE MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że z każdym rokiem coraz więcej osób uświadamia sobie potrzebę rozstrzygnięcia przez Sąd Biskupi, czy małżeństwo, zawarte przez nich jest nieważne, aby zapewnić Państwu pomoc w celu uzyskania podstawowych informacji, na temat procedury kanonicznej, zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią tekstu.

1. Rozwód cywilny, a unieważnienie małżeństwa kościelnego - różnice.

Rozwód cywilny czy unieważnienie małżeństwa cywilnego regulowane jest przez prawo polskie, natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przez prawo kanoniczne Kościoła katolickiego, co oznacza, że mamy do czynienia z zupełnie innymi systemami prawnymi. W praktyce oznacza to zupełnie inne podstawy do wszczęcia procesu, zupełnie inne uprawnienia, oraz zupełnie inne sądownictwo. Możemy wyróżnić następujące podstawy do wniesienia pisma o proces w dwóch systemach prawnych:

Podstawy unieważnienia małżeństwa w prawie cywilnym:

Przeszkody małżeńskie w pawie cywilnym:

 • wiek (mniej niż 18 lat)
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • choroba psychiczna
 • bigamia
 • pokrewieństwo (w linii prostej oraz rodzeństwo)
 • powinowactwo (w linii prostej)
 • przysposobienie

Wady oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński:

 • brak świadomości
 • błąd co do tożsamości drugiej strony
 • wpływ bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej na wyrażenie woli, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste (wymuszone małżeństwo)

Niedostatki pełnomocnictwa udzielonego do zawarcia małżeństwa:

 • brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika
 • pełnomocnictwo nieważne
 • pełnomocnictwo skutecznie odwołane

Przesłanką rozwodu cywilnego jest natomiast trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Sytuacja w prawie kanonicznym:

Aby małżeństwo kościelne było ważne nie mogą wystąpić:

 • przeszkody zrywające
 • wady zgody małżeńskiej
 • wady formy

Jeżeli chodzi o trybunały kościelne to praktyce najczęściej rozpatrują one nieważność małżeństwa kanonicznego z powodu wystąpienia wad zgody małżeńskiej. Natomiast nie zdarzają się raczej stwierdzenia nieważności z powodu nie zachowania formy, ponieważ małżeństwa naturalnie zawierane są po prostu w parafiach przed księdzem i dwoma świadkami, co skutkuje tym, że jest prawie niemożliwe, aby doszło do powstania wad formy, które wiążą się z brakiem świadków lub księdza, czyli świadka urzędowego. Przeszkody zrywające możemy podzielić na te, od których można uzyskać dyspensę oraz na tę od, których jest ona niemożliwa. Te rozróżnienie jest w praktyce bardzo ważne, i tak przedstawiony katalog przeszkód znajduję się poniżej. Przeszkody zrywające w prawie kanonicznym:

 • wiek, obecnie do godziwości zgodnie z dokumentami KEP 18 lat. ( DYSPENSA )
 • niemoc płciowa, czyli impotencja ( BRAK DYSPENSY )
 • bigamia ( BRAK DYSPENSY )
 • przeszkoda religii, czyli małżeństwo z osobą nieochrzczoną ( DYSPENSA )
 • przeszkoda święceń kapłańskich ( DYSPENSA)
 • przeszkoda ślubu wieczystego, składana najczęściej przez zakonników ( DYSPENSA )
 • przeszkoda uprowadzenia, czyli porwania kogoś dla zawarcia ślubu ( DYSPENSA )
 • przeszkoda występku, czyli zabicia kogoś dla zawarcia ślubu ( DYSPENSA )
 • przeszkoda pokrewieństwa ( DYSPENSA )
 • przeszkoda powinowactwa ( DYSPENSA )
 • przyzwoitość publiczna, związana z konkubinatem ( DYSPENSA )
 • adopcja ( DYSPENSA )

Wady zgody małżeńskiej w prawie kanonicznym:

 • brak wystarczającego używania rozumu, czyli najczęściej choroba psychiczna
 • poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków
 • niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich np.: alkoholizm
 • brak wiedzy minimalnej o tym, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny skierowanym na zrodzenie potomstwa
 • błąd co do osoby
 • błąd co do przymiotu osoby, który był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony
 • błąd co do przymiotów małżeństwa determinujących wolę
 • symulacja całkowita i częściowa
 • zgoda warunkowa
 • przymus i bojaźń
 • podstępne wprowadzenie w błąd, które może poważnie zakłócić wspólnotę życia

Przed sądami kościelnymi strony muszą być reprezentowana przez pełnomocników lub adwokatów, których uprawnienia reguluje kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Są to absolwenci prawa kanonicznego, posiadający tzw. licencjat, który jest na wszystkich uniwersytetach papieskich dyplomem wyższym niż magister i nie ma nic wspólnego z licencjatem w rozumieniu prawa polskiego. Natomiast reprezentację przed sądami rodzinnymi w sprawach o rozwód, alimenty i innych sprawach rodzinnych zgodnie z prawem polskim mogą wykonywać adwokaci.

W związku ze zmianami w prawie kanonicznym ( motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus Papieża Franaszka ) pojawiła się możliwość przeprowadzenie krótszego procesu o nieważność małżeństwa kanonicznego ( process shorter ). Do takiego procesu może dojść, kiedy sprawa nie budzi wątpliwości, co do nieważności małżeństwa. Przyśpieszony proces o nieważność małżeństwa ma potrwać zaledwie 45 dni. W związku z tym postępowanie dowodowe będzie bardziej uproszczone i przebiegnie szybciej.

Okoliczności, które są podstawą do wszczęci szybszego procesu o unieważnienie małżeństwa kościelnego są następujące:

 • brak wiary generujący symulację lub błąd determinujący wolę
 • krótki okres życia małżeńskiego
 • aborcja dokonana w celu zapobiegnięcia prokreacji
 • życie w pozamałżeńskim związku w czasie zawierania małżeństwa lub zaraz po zawarciu
 • zatajenie bezpłodności, lub poważnej zakaźnej choroby lub zatajenie posiadania dzieci urodzonych z poprzedniego związku lub pobytu w więzieniu
 • przyczyna małżeństwa jest całkowicie obca dla życia małżeńskiego lub ma na nią istotny wpływ nieplanowaną ciążą kobiety
 • przemoc fizyczna mająca za zadanie wyłudzenie zgody małżeńskiej
 • brak używania rozumu, ( co w prawie kanonicznym rozumiane jest jako choroba psychiczna ) potwierdzona dokumentami medycznymi

2. W czym może mi pomóc kancelaria?

W ramach pomocy z prawa kanonicznego kancelaria świadczy niniejsze usługi:

 • konsultacje w celu ustalenia przyczyny nieważności małżeństwa kanonicznego
 • zaklasyfikowanie przyczyn nieważności pod właściwy tytuł kodeksowy
 • udzielanie porad prawnych na każdym etapie procesu
 • ustalenie właściwego trybunału
 • pomoc w doborze właściwego materiału dowodowego
 • sporządzanie skargi powodowej
 • odpowiedź na pisma strony przeciwnej lub wszelkie pisma sądowe
 • sporządzanie wniosków procesowych
 • reprezentacja strony przed sądem kościelnym
 • ewentualny udział na przesłuchaniach stron i świadków
 • udział na publikacji akt
 • sporządzenie mowy obrończej po publikacji akt
 • sporządzenie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła
 • sporządzenie apelacji do II instancji lub Roty Rzymskiej
 • zaskarżenie nieważnego wyroku
 • konsultacja i udzielanie porad prawnych w procesie o dyspensę rato non consumato
 • konsultacja i udzielenie porad prawnych w sprawie zawarcia małżeństwa między katolikiem, a osobą innego wyznania lub ateistą
 • inne sprawy dotyczące prawa kanonicznego
 • pomoc we wszelkich sprawach z zakresu polskiego prawa rodzinnego

3. "Unieważnienie ślubu kościelnego" a rozwód - przyczyny.

Najczęstszymi przyczynami rozwodów są: niezgodność charakterów, zdrady , nadużywanie alkoholu. Rzadszymi, ale również często występującymi przyczynami są również naganny stosunek do członków rodziny oraz problemy finansowe. Jeżeli chodzi zaś o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego to są nimi przyczyny psychiczne, które niekoniecznie są tożsame z chorobą psychiczną. Bardzo często przyczyną psychiczną jest niedojrzałość.

4. Czy katolik może zawrzeć małżeństwo z osobą niewierzącą?

Tak, ale pod pewnymi warunkami.

5. Jakie dokumenty są wymagane do skargi powodowej przy unieważnieniu małżeństwa kościelnego?

Zazwyczaj wymagane jest świadectwo małżeństwa kościelnego. Należy udać się po nie do parafii.
Jednakże w zależności od sądu mogą być wymagane inne dokumenty np.: Sąd Metropolitalny w Warszawie wymaga również odpisu sentencji wyroku rozwodowego.

6. Czy zdrada jest powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Nie jest samodzielnym tytułem prawnym, ale w określonych sprawach może mieć duże znaczenie.

7. Czy impotencja może być przyczyną "unieważnienia ślubu kościelnego"?

Tak. Jest przeszkodą zrywającą, od której nie udziela się dyspensy.

8. Czy to prawda, ze w procesie kanonicznym małżonkowie nie występują razem na sali sądowej?

Tak. Małżonkowie są przesłuchiwani indywidualnie przez sędziego. Nie dochodzi więc do konfrontacji na sali sądowej.

9. Jak wyglądają statystyki co do rozwodów i stwierdzeń nieważności małżeństwa kanonicznego?

W ostatnich latach rozwodów w całej Polsce było około 65 000 , natomiast spraw w sądach kościelnych o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego 10 000. W samej Warszawie było ich około 500. Trzeba jednak zauważyć, że liczba sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, z każdym rokiem zwiększa się.

10. Ile kosztuje proces o nieważność małżeństwa lub rozwód?

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć ogólnie, ponieważ przy ustalaniu honorarium jest brane pod uwagę wiele czynników. W każdym razie nie jest prawdą, iż są to niesamowicie duże pieniądze. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

11. Chcę rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego. Ogłoszenia o pomocy oferuje kancelaria kanoniczna, poradnia kanoniczna, kancelaria którą prowadzi adwokat kościelny. Jaka jest różnica między pomocą jaką świadczą?

Nazwa nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy pomoc będzie Państwu świadczyła kancelaria kanoniczna, czy też poradnia kanoniczna, ponieważ żadne prawo nie reguluje nazwy takich przedsiębiorstw. Ważne jest i na to warto zwrócić uwagę, czy prawnik, świadczący państwu pomoc w tym zakresie, jest nie tylko absolwentem prawa kanonicznego, ale też posiada specjalistyczne dyplomy potwierdzające jego kompetencje w prawie kanonicznym. Takimi dyplomami są dokument Diploma Licentiae lub nominacja adwokacka nadana przez biskupa. Ze względu na to, że prawo kanoniczne jest dziedziną szeroką, nie mniej znacząca jest specjalizacja prawnika w jego zakresie. Dlatego też najlepszym sposobem, żeby nie być oszukanym jest nie wahać się pytać o okazanie przywołanych dokumentów.

12. W których miastach znajdują się sądy kościelne?

Metropolia białostocka

 • Białystok
 • Drohiczyn
 • Łomża

Metropolia częstochowska

 • Częstochowa
 • Radom
 • Sosnowiec

Metropolia gdańska

 • Gdańsk
 • Peplin
 • Toruń

Metropolia gnieźnieńska

 • Gniezno
 • Włocławek
 • Bydgoszcz

Metropolia katowicka

 • Katowice
 • Opole
 • Gliwice

Metropolia krakowska

 • Kraków ( jest również sądem pierwszej instancji dla Bielsko - Białej )
 • Kielce
 • Tarnów

Metropolia lubelska

 • Lublin
 • Sandomierz
 • Siedlce

Metropolia łódzka

 • Łódź
 • Łowicz

Metropolia poznańska

 • Poznań ( jest również sądem pierwszej instancji dla Kalisza )

Metropolia przemyska

 • Przemyśl
 • Rzeszów
 • Zamość

Metropolia szczecińsko-kamieńska

 • Szczecin
 • Koszalin
 • Gorzów Wielkopolski

Metropolia warmińska

 • Olsztyn ( jest również sądem pierwszej instancji dla katolickich obrządków wschodnich )
 • Elbląg
 • Ełk

Metropolia warszawska i Diecezja warszawsko - praska

 • Warszawa ( jest również sądem pierwszej instancji Warszawy - Pragi oraz Ordynariatu Polowego)
 • Płock

Metropolia wrocławska

 • Wrocław
 • Legnica ( jest również sądem pierwszej instancji dla Świdnicy )

13 Czy kancelaria świadczy pomoc w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego ( kościelnego ) osobom pracującym lub zamieszkującym za granicą?

Tak. Kancelaria wychodzi naprzeciw oczekiwań takim osobom. Szczególnie jeśli małżeństwo było zawarte w Polsce. Możliwe jest w tym przypadku konsultowanie się za pomocą e - maili, lub telefonu. Ze względu na to, że fizyczne uczestnictwo stron w procesie w praktyce sprowadza się do bycia na jednym przesłuchaniu, a proces ma charakter pisemny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby świadczyć pomoc na odległość. W celu skorzystania z pomocy prawnej, zlecenia sprawy, umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 499 33 22 lub kontakt emailowy:

Jednocześnie dla osób pozostających za granicą na stałe już od dłuższego czasu, które zawarły małżeństwo poza terytorium Polski, których proces o nieważność małżeństwa ( rozwód kościelny ), z jakichkolwiek przyczyn nie może być rozstrzygany w Polsce, zamieszczamy informację z adresami wybranych sądów lub kurii biskupich.

WYBRANE ADRESY SĄDÓW - KURII BISKUPICH ZAGRANICZNYCH

Archidiecezja w Chicago

www.archdiocese-chgo.org
Metropolitan Tribunal
Archdiocese of Chicago
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611
Phone: 312.534.8280
Fax: 312.534.8314
e-mail: tribunal@archchicago.org

Archidiecezja Westminster Londyn Anglia

( Strona Archidiecezji w Londynie w Wielkiej Brytanii)
www.rcdow.org.uk
The Diocese of Westminster
46 Francis Street,
London SW1P 1QN

Archidiecezja w Dublinie

www.dublindiocese.ie
Dublin Regional
MarriageTribunal
Diocesan Offices, Archbishop's House, Dublin 9.
Tel. 01 8379253.
Fax. 01 8368309.
Correspondence to: The Judicial Vicar, Dublin Regional Marriage Tribunal.
Email: dublinrmt@eircom.net
Dublin Metropolitan Tribunal
This office handles judicial and administrative cases other than marriage nullity cases.
Address:Diocesan Offices, Archbishop's House, Drumcondra, Dublin 9.
Tel. 01 8379253 Fax. 01 8368309

Archidiecezja Edynburg

www.archdiocese-edinburgh.com
Diocesan Offices
100 Strathearn Road
Edinburgh
EH9 1BB
Tel 0131 623 8900

Archidiecezja Brukseli

http://www.kerknet.be/aartsbisdom/
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Wollemarkt 15 | B-2800 Mechelen
tel. 015 29 26 11 | fax 015 20 94 85
e-mail persdienst.aartsbisdom@kerknet.be

Archidiecezja w Wilnie

Arkivyskupijos kurija
Šventaragio g. 4
LT-01122 Vilnius,( Wilno ) Lietuva ( Litwa )
Raštinės telefonai:
(+370 5) 262 70 98
(+370 5) 212 36 53
Raštinės faksas:
(+370 5) 212 28 07
Elektroninis paštas:
curia@vilnensis.lt

Archidiecezja we Lwowie

79008 LWÓW, ul. Winniczenki, 32,
tel.: +380 (32) 240-37-42,
fax.: +380 (32) 240-37-48,
e-mail: chancellery@diocese-lviv.org

Archidiecezja Monachium

Erzbischöfliches Konsistorium und Metropolitangericht (Offizialat)
Rochusstraße 5-7
80333 München
Telefon: 089-2137-1225 und 089-2137-1226
Fax: 089-2137-1475
Konsistorium@ordinariat-muenchen.de

Archidiecezja Augsburska

Bischöfliches Ordinariat
Fronhof 4
86152 Augsburg
Telefon 0821/3166-324

Archidiecezja Berlina

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin
Postanschrift:
Postfach 04 04 06
10062 Berlin
Hausanschrift:
Niederwallstr. 8-9
10117 Berlin
Tel.: (030) 326 84-0
E-Mail: info(ät)erzbistumberlin.de

Archidiecezja Eichstatt

( Archidiecezja Norynbergi )
Giesbertsstraße 67
Nürnberg
0911 808160

Archidiecezja Paryża

Diocese de Paris
http://www.paris.catholique.fr/
Mailing Address: 7 rue St. Vincent, 75018 Paris CEDEX 08, France
Telephone: 1.49.24.11.11
Fax: 1.19.24.10.38

Polecamy również stronę, która może pomóc ustalić właściwą diecezję.

www.catholic-hierarchy.org

Położenie kancelarii: Kancelaria znajduję się na ul. Wąwozowej 11 w Warszawie. Jest to Ursynów - Kabaty. Dzielnice graniczące z Ursynowem to Mokotów i Wilanów. Miasta graniczące z Ursynowem to Konstancin - Jeziorna oraz Piaseczno.

Pomoc prawna w zakresie prawa kanonicznego może być świadczona przez kancelarię również drogą elektroniczną, i jak pokazują prowadzone sprawy, jest ona tak samo skuteczna.

Gdzie można uzyskać informację na temat nauki Kościoła o małżeństwie? Informację takie można uzyskać w parafiach, oraz prasie katolickiej. Natomiast coraz częściej dzięki mediom elektronicznym, znajdują się one na stronach internetowych. Można szukać ich w google. W tym momencie na tak popularnych portalach jak youtube, lub facebook pojawiło się również konto vatican, gdzie zamieszczane są przemówienia Papieża.

Zgodnie z kan 1672 ( po wprowadzonych zmianach przez Papieża Franciszka motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus ) właściwym trybunałem do rozpatrzenia sprawy o nieważność małżeństwa jest:

 • trybunał miejsca zawarcia małżeństwa

 • trybunał gdzie obie strony lub jedna z nich ma miejsce zamieszkania

 • trybunał gdzie małżeństwo będzie najbardziej badane ( gdzie znajduję się największa liczba dowodów )

Obszar Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko - Praskiej - właściwy będzie Sąd Metropolitalny Warszawski: Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Konstancin - Jeziorna, Milanówek, Pruszków, Piaseczno, Piastów, Błonie, Warka, Legionowo, Otwock, Józefów, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Tłuszcz, Radzymin. Obszar Archidiecezji Łódzkiej - właściwy będzie Sąd Metropolitalny Łódzki: Aleksandrów Łódzki, Koluszki, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów. Obszar Diecezji Łowickiej - właściwy będzie Sąd Biskupi w Łowiczu: Skierniewice, Sochaczew, Łowicz, Kutno. Obszar Diecezji Siedleckiej - właściwy będzie Sąd Biskupi w Siedlcach: Garwolin, Łuków, Biała Podlaska. Obszar Diecezji Płockiej - właściwy będzie Sąd Biskupi w Płocku: Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk.

KONTAKT:
UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO
Warszawa, kod: 02 - 001, ul: Wąwozowa 11,
Adwokat Piotr Stączek. Kancelaria Adwokacka w Warszawie.
Wąwozowa 11, 02 -001 Warszawa
tel 22 499 33 22