PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa zamówień publicznych:

  • doradztwo prawne dla wykonawców,
  • przygotowywanie protestów wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania,
  • przygotowanie odwołania od protestu,
  • zastępstwo procesowe przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych,
  • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenia, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zaproszenie do składania ofert itp.),
  • przygotowywanie wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  • udzielanie konsultacji i wyjaśnień dot. problemów pojawiających się w praktyce udzielania zamówień, a także przygotowywanie opinii na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
  • prowadzenie doradztwa dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (m.in. pomoc w przygotowaniu ważnej oferty).