DEPORTACJE ORAZ STRZEŻONE OŚRODKI I ARESZTY DLA CUDZOZIEMCÓW

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach przed Strażą Graniczną:

 • o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu,
 • o przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu,
 • o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,
 • o odstąpienie od wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,
 • o ustalenie kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,
 • o potrącenie kosztów ze środków pieniężnych cudzoziemca w depozycie strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców.

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach zatrzymań oraz strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców:

 • o zatrzymanie cudzoziemca,
 • przed sądem rejonowym o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku,
 • przed sądem rejonowym o zastosowanie aresztu dla cudzoziemca,
 • przed sądem rejonowym o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku,
 • przed sądem rejonowym o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w areszcie dla cudzoziemców,
 • w Straży Granicznej o zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka,
 • w Straży Granicznej o zwolnienie cudzoziemca z aresztu dla cudzoziemców,
 • o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie w przypadku niesłusznego zatrzymania lub niesłusznego umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców,
 • o poddanie cudzoziemca zabiegowi leczniczemu bez jego zgody.