Nadanie obywatelstwa polskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Nie ma żadnych reguł co do tego komu Prezydent może a komu nie może nadać obywatelstwo polskie. Decyduje tu tylko wola Prezydenta. W praktyce nadanie polskiego obywatelstwa dotyczy np. sportowców, osób zasłużonych dla polskości, a także osób narodowości polskiej, które powróciły na stałe do kraju z zagranicy, a także innych szczególnych przypadków.

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca, który składa się na specjalnym formularzu u wojewody lub konsula. Do wniosku należy załączyć szereg dokumentów, a także fotografię. Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej razem ze swoją opinią. Osoba starająca sie o nadanie obywatelstwa polskiego jest sprawdzana przez Policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Postanowienie takie nie zawiera żadnego uzasadnienia i nie można się od niego odwołać. Można jednak zawsze złożyć wniosek ponownie. Cudzoziemiec starający się o nadanie obywatelstwa polskiego otrzymuje akt nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.


Kancelaria prowadzi specjalny serwis internetowy poświęcony obywatelstwu polskiemu: