PASZPORTY

Osoby zamieszkałe zagranicą uzyskują paszport za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Najpierw należy umówić się na wizytę (często za pomocą systemów informatycznych). Następnie trzeba stawić się osobiście w konsulacie i złożyć wniosek o polski paszport. Po wydaniu paszportu należy go osobiście odebrać (w uzasadnionych przypadkach paszport jest wysyłany listem poleconym.

Kancelaria może udzielić pomocy w rezerwacji wizyty w polskim konsulacie i przygotowaniu wniosku paszportowego.

Do wniosku paszportowego załącza się zdjęcie paszportowe oraz w przypadku pierwszego paszportu po uzyskaniu poświadczenia obywatelstwa polskiego polski akt urodzenia oraz decyzję wojewody, poświadczającą posiadanie polskiego obywatelstwa

Na wydanie paszportu dla dziecka konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców oraz ich obecność w momencie składania wniosku, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Obecność jednego z rodziców może zostać zastąpiona jego pisemnym oświadczeniem poświadczonym przez notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 110 EUR. Paszport jest wydawany w normalnym trybie po ok. 4 - 5 tygodniach.


Kancelaria prowadzi specjalny serwis internetowy poświęcony obywatelstwu polskiemu: