PESEL

Dla uzyskania polskiego paszportu konieczne jest uzyskanie numeru PESEL.

Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:

 1. obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 3. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona i nazwiska rodowe rodziców;
 4. data urodzenia;
 5. miejsce urodzenia;
 6. kraj urodzenia;
 7. stan cywilny;
 8. oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
 9. płeć;
 10. numer PESEL;
 11. obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
 12. imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
 13. data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 14. adres i data zameldowania na pobyt stały;
 15. kraj miejsca zamieszkania;
 16. kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 17. data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
 18. adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
 19. data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
 20. data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
  20a) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 21. data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
 22. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
 23. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
 24. data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony; ponadto dla cudzoziemców:
  24a) status cudzoziemca - obywatel UE, członek rodziny obywatela UE lub obywatel państwa nie należącego do UE i nie będącego członkiem rodziny takiego obywatela
 25. seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
 26. data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu.

Nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałym za granicą następuje na wniosek polskiego konsula. Bez numeru PESEL nie ma możliwości zarejestrowania wniosku o paszport.W ramach procedury paszportowej nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.W celu nadania numeru PESEL dziecku zamieszkującemu z rodzicami na stałe za granicą nie ma potrzeby wyjeżdżania do Polski lub fikcyjnego meldowania dziecka w Polsce.

Do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL za pośrednictwem konsula niezbędne jest przedłożenie w konsulacie:

 • oryginalnego odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia danej osoby,
 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa w przypadku osób dorosłych - zamężnych, rozwiedzionych lub owdowiałych.