PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

W niektórych przypadkach osoby które przed dniem 1 stycznia 1999 r. utraciły obywatelstwo polskie mogą wystąpić o jego przywrócenie. Należy pamiętać, że przywrócenie dotyczy tylko jednej konkretnej osoby, a nie np. osób z jej rodziny. Poza tym obywatelstwo otrzymuje się tyko na przyszłość. Oznacza to, że osoba, której zostanie przywrócone obywatelstwo polskie będzie uważana za obywatela polskiego dopiero od momentu wydania decyzji a nie w przeszłości, gdy obywatelstwa polskiego nie miała.

Obywatelstwo polskie może być przywrócone w jeżeli jego utrata nastąpiła:

  1. z powodu nabycia obcego obywatelstwa w okresie,
  2. z powodu utraty obywatelstwa polskiego małżeństwa przez męża,
  3. z powodu służby wojskowej w obcej armii,
  4. z powodu przyjęcia urzędu publicznego w obcym państwie,
  5. z powodu pozbawienia obywatelstwa polskiego,
  6. z powodu utraty obywatelstwa polskiego na skutek małżeństwa lub jego ustania.

Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1. dobrowolnie wstąpił w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników;
  2. przyjął w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników;
  3. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.
  4. nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Decyzję o przywróceniu obywatelstwa polskiego wydaje Minister Spraw Wewnętrzych i Administracji. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 236 złotych.


Kancelaria prowadzi specjalny serwis internetowy poświęcony obywatelstwu polskiemu: