SPRAWY KARNE

Reprezentujemy również cudzoziemców w sprawach karnych i wykroczeniowych związanych z legalizacją pobytu:

 • przywłaszczenia paszportu lub innego dokumentu podróży,
 • przywłaszczenia karty pobytu,
 • przywłaszczenia polskiego dokument tożsamości cudzoziemca,
 • przywłaszczenia dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany",
 • przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez tytułu prawnego,
 • nieokazania na żądanie uprawnionych organów dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nieokazania na żądanie uprawnionych organów środków finansowych albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania zgodnie z prawem takich środków, przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
 • uchylania się od obowiązku wymiany lub zwrotu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany",
 • niezawiadomienia o utracie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" w terminie 3 dni od dnia ich utraty,
 • niewykonania obowiązku opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wyznaczonym w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu,
 • niewykonania obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu,
 • opuszczenia miejsca zamieszkania wyznaczonego w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu,
 • wjechania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • przebywania poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest uprawniony do przemieszczania się,
 • nieopuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w zezwoleniu.