Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

W celu uzyskania polskiego paszportu dla osób urodzonych zagranicą konieczne jest zarejestrowanie (transkrypcja) w polskim urzędzie stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia. Jeżeli po urodzeniu następowały zmiany w stanie cywilnym (małżeństwo lub rozwód) to również te zdarzenia powinny zostać zarejestrowane.

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia lub małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa z pośrednictwa konsula RP. W postępowaniu biorą udział oboje małżonkowie.

Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera informacji o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa to oboje małżonkowie mogą złożyć na piśmie oświadczenie jakie nazwisko będą nosić po zawarciu małżeństwa. To samo dotyczy nazwisk dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Do wniosku należy załączyć oryginał zagranicznego aktu wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski(nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.) Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa nie podlegają zwrotowi.

Opłata skarbowa za dokonanie transkrypcji wynosi 50 PLN

Wnioski o transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.