UCHODŹCY

Reprezentujemy uchodźców w sprawach

 • udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • uzyskania statutu uchodźcy,
 • wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego,
 • udzielania ochrony uzupełniającej,
 • udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • udzielenia zgody na pobyt tolerowany,
 • udzielania cudzoziemcom azylu,
 • udzielania ochrony czasowej,
 • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • odwołania od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
 • odwołania od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • odwołania od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
 • odwołania od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • odwołania od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • odwołania od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.