UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO

W celu uzyskania polskiego paszportu konieczne jest nie tylko zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa, ale również rozwodu.

Wzmianka o rozwodzie musi zostać wpisana do aktu małżeństwa. W tym celu należy przetłumaczyć zagraniczny wyrok i złożyć wniosek w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula (należy załączyć m.in. odpis prawomocnego wyroku).

Ta uproszczona procedura dotyczy:

  1. wyroków rozwodowych wydanych przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku,
  2. wyroków rozwodowych wydanych przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku.

Inne wyroki rozwodowe mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania (w braku miejsca zamieszkania w Polsce właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie).

Procedura sądowa jest w tym przypadku znacznie uproszczona. Jeżeli sprawa jest bezsporna to nie odbywa się nawet rozprawa. Opłata od wniosku wynosi 300 PLN. Do wniosku należy załączyć odpis wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Konieczne jest również załączenie polskiego aktu małżeństwa, jeżeli taki istnieje. W sprawie uczestniczą oboje byli małżonkowie. Warto zatem aby oboje mieli pełnomocników na terenie Polski. Inaczej konieczne stanie się dokonywanie długotrwałych doręczeń zagranicę oraz tłumaczenie wszystkich dokumentów. W razie braku kontaktu z byłym małżonkiem sąd może ustanowić dla niego kuratora, aby móc przeprowadzić sprawę bez jego udziału. Po zakończeniu sprawy można wpisać wzmiankę o rozwodzie do aktu małżeństwa.