WYKAZ CUDZOZIEMCÓW Z ZAKAZEM WJAZDU DO POLSKI

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany:

  • udostępnienia informacji o umieszczeniu danych cudzoziemca w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu,
  • sprostowania danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  • usunięcia danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy,
  • wglądu do dokumentów dotyczących umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie.