Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Można zrzec się obywatelstwa polskiego, ale tylko po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. W praktyce trudno uzyskać taką zgodę, jeżeli dana osoba ma związki z Polską (np. finansowe), a zrzeczenie się obywatelstwa miałoby np. na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń przez wierzycieli lub uniknięcie odpowiedzialności karnej. Natomiast jeżeli utrata obywatelstwa miałaby pomóc w ustabilizowaniu sytuacji życiowej osoby zamieszkałej od wielu lat zagranicą (np. być warunkiem nabycia obcego obywatelstwa) szanse na uzyskanie zgody Prezydenta rosną.

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

W celu uzyskania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa składa się wniosek na urzędowym formularzu za pośrednictwem wojewody lub konsula.

Do wniosku załącza się

  1. posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim: (np. kopia dowodu osobistego lub polskiego paszportu, decyzja właściwego wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego),
  2. oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa - wydanych przez polski urząd stanu cywilnego; dane w odpisach powinny być zgodne,
  3. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
  4. aktualna fotografia osoby objętej (osób objętych) wnioskiem. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Wniosek jest następnie badany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej nie podlega opłacie skarbowej.

wzory dokumentów:

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie
  2. Postanowienie o utracie obywatelstwa.

Kancelaria prowadzi specjalny serwis internetowy poświęcony obywatelstwu polskiemu: