AKTUALNE WIADOMOŚCI

 


XII 2015

ZMIANY W PRAWIE ROZWODOWYM

By Admin Nowe przepisy 2 grudzień 2015 r.

29 sierpnia 2015r. weszły w życie zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dot. wyroku rozwodowego, których celem jest zabezpieczenie prawa dziecka do wychowania i kontaktów z obojgiem rodziców, którzy z oczywistych względów najczęściej po rozwodzie nie mieszkają razem.

Pierwsza zmiana dotyczy precyzyjnego określenia formy zawarcia porozumienia pomiędzy rodzicami (dotyczącego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie), które po reformie musi być zawarta w formie pisemnej (art. 58 § 1).

Nowe przepisy przyznają prym woli rodziców tzn. dopiero wtedy gdy strony nie zawrą wspomnianego porozumienia to sąd (uwzględniając oczywiście prawo dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców) będzie rozstrzygał o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, władza ta, co do zasady, przyznawana jest obojgu rodzicom. Istnieje oczywiście możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych tylko obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (§ 1a).

Według nowych przepisów, sąd nie musi już regulować kontaktów między rodzicami i małoletnim dzieckiem, jeżeli strony sobie tego nie życzą tzn. na ich zgodny wniosek (§ 1b).


XII 2015

Emerytura w Polsce i w USA - jak uzyskać optymalne świadczenie?

By Admin porady 7 grudzień 2015 r.

Wiele osób, które wyjechało do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia tam pracy zarobkowej posiada uprawnienia emerytalne zarówno w Polsce jak i w USA. Zasady wypłacania świadczeń w takiej sytuacji reguluje życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie 2 kwietnia 2008 r. Tworzy ona dwa systemy wypłacania świadczeń polskich - pełen i proporcjonalny. Zasadą jest, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia wyliczone w systemie pełnym, chyba, że te wynikające z systemu proporcjonalne są dla ubezpieczonego korzystniejsze.

Świadczenia pełne są co do zasady wyższe, jednak zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w ramach tzw. Windfall Elimination Provision, w przypadku pobierania pełnego świadczenia w Polsce, świadczenie amerykańskie zostaje pomniejszone. Oznacza to, że dla wielu osób, mimo, iż świadczenie pełne jest korzystniejsze z perspektywy Polski, to biorąc pod uwagę łączną wysokość pobieranej emerytury - korzystniej byłoby zdecydować się na świadczenie proporcjonalne. Mimo to, w wielu sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wbrew woli i interesowi ubezpieczonych, przyznaje emeryturę pełną. W takiej sytuacji, konieczne jest odwoływanie się od decyzji na drodze sądowej.


XII 2015

Czy menadżer ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

By Admin porady 5 grudzień 2015 r.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z kodeksu pracy, menadżerowie (a więc osoby zajmujące stanowiska kierownicze, samodzielnie zarządzające grupą pracowników lub częścią przedsiębiorstwa) nie mogą żądać wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wynika to ze specyfiki ich pracy oraz potrzeb pracodawcy i często znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanym przez nich wynagrodzeniu podstawowym.

Warto jednak pamiętać, że jeśli praca w nadgodzinach ma charakter stały, nie zaś incydentalny, wynika z nieprawidłowej organizacji pracy w przedsiębiorstwie lub związana jest z podejmowaniem przez menadżera działań mających charakter pracy merytoryczne (na równi z podległymi pracownikami), nie zaś zarządczej, opisana wyżej zasada doznaje uszczerbku i żądanie wynagrodzenia za przepracowane dodatkowe godziny jest możliwe. W takiej sytuacji, konieczne jest najczęściej skierowanie sprawy przeciwko pracodawcy na drogę sądową.

> 4 3 2 1 <